Kroonrede

Kroonde Schepter


Geachte leden der Gemenebest,
De rijken en koninkrijken
der Heilige Heersers,
Voor de gunst van de Goden,
deze Redevoering, als blijk
van goedgunstigheid om alle
reden en regels te benutten
ten einde een keizer rijk
mogelijk te maken,
met als oogpunt en stelling
de burgers de drievoudige genade
te schenken.

Beiden, het leven van respect
voor al het bestaande,

Het leven ten opzichte van
de religieuze doelstellingen,

en het leven in de doelstelling
van maatschappelijke betekenis.

Moge deze kroonrede zijn als een
woord in de mond, die als zijnde
bewaard vrucht draagt tot de
neerbuiging van de goden,
om ons het heil bekend te maken.

Deze woorden als een prijs die alle
gunst van de hemel tot ons nederdaalt,
en ons beide tevredenheid, vrede en welvaart
schenken.

Een kroonrede op de deugden dat
gezondheid, geluk, betekenis
voor iedere burger, mogelijk zijn,
behaalbaar en bevraagbaar.

Een kroonrede op de wijsheid,
dat gebed ten einde het
dagelijkse leven te overstijgen,
de vruchten schenkt,
die zelfs voor heersers,
een ondoorgrondelijke weg is.

Een kroonrede op de deugd,
dat gebed als puur instrument
de wegen tot goedheid opent,
en goedheid een erkende plaats
geven in de huizen en steden
op ons grondgebied.

Een kroonrede dat alle
heersers hun geweten onderzoeken,
en buigen voor de macht boven hen.

De macht waar ieder voor buigt,
en door intelligentie wordt genaderd
als betekenis die beide paradox,
paradigma en contradictie inhouden.

De macht die besluit over
geluk en leed, en toch aanroepbaar is
over het levenspad.

Deze kroonrede als een woord in
de mond, alle spreekwoorden schenkt,
die de burger bij nood, bij vraag,
bij onzekerheid, bij bevestiging,
en bij duuding een raadgever schenkt
die zonder prijs, zonder moeite,
in de mond verschijnt.

Deze kroonrede,
die de heersers het recht geeft.
om de engelen te vragen
als ondersteuning, als assistentie,
als hulp, als toevluct
om het rijk te schragen.

Deze kroonrede,
die de heersters het recht geeft.
Ook al bij menselijke bron,
Ook al bij onvermogen recht
te oordelen,
toch door de bijstand van engelen,
de wet te vormen, en de
onschendbaarheid te genieten.

Deze kroonrede,
die de heersers het recht geeft,
ook al bij monde van heiligen
om de rechtvaardigheid waar nodig
te vormen door de hand van hen
die bij genade van het volk heersen
tot de deugd van gerechtigheid,
ten einde ondeugd, oneer, onvolkomenheid
als zichtbare bron te schenken.

Deze kroonrede,
als heersers die door hun bron
de macht hebben verworven,
en hun belofte om in
de universele orde,
de hierarchie hun plaats
met eer, eerbied een eerlijkheid
te vullen

Deze kroonrede,
als kroon die van goud en juwelen,
maar toch ook de juwelen
van de burger bij armoede, ziekte
en afwijking, de rechten geeft,
om volkomen mee te delen
in welvaart en voorspoed
van een samenleving.

Deze kroonrede,
als mantel van de koning
die van hermelijn gemaakt
de koning bij kroning de
bescherming biedt

Die bij de koning als hermelijn,
geldt voor de burger
als individu bescherming geniet.
De veiligheid om snachts te reizen,
de veiligheid dat kinderen spelen,
de veiligheid dat huizen met
een slot beschermd blijven.

Deze kroonrede,
als schepter van de koning,
die als zijn macht de burger
een gunst schenkt.

De schepter, die als gegeven
aan een armoedig zwakkere,
de koning zelf een wedergunst
van engelen krijgt.

Deze kroonrede,
de koning die zijn zegelring
draagt, van goud, zilver en brons.

De zegelring die ieder besluit
verstevigt, en legitiem maakt.
Die het volk de bindende
wetten oplegt.

De zegelring,
die beide vrede, welvaart,
en gezondheid als brief
heeft gekenmerkt.

Deze kroonrede,
die meer dan woorden,
de betekenis grondt,
Een woord dat meer geeft,
dan de boeken van vermaak,
dan de boeken van wetenschap,

Immers een koning staat boven
zijn land, en natie.

Immers een koning staat boven,
zijn regering en raadgevers.

Immers een koning van wijsheid
en nederigheid voor de machten,
Alle volkeren verbindt,
en de aarde onder een naam vergadert.

Immers een koning met daadkracht,
alle vijanden laat buigen,
niet in geweld maar eerbied.

Immers een koning die alle
zielen voedt, en zijn daden
in hun harten geeft.
Zijn heerschappij voor
altijd gegrond en gevonden.
door hen die zoeken