Kroonrede Land Atlantis


Gezamelijke vertegenwoordigers,
Geachte leden van het senatoriaal regime,
Representatie van Koningshuizen,
Ik richt woorden tot u,

Woorden van betekenis die het land zijn waarde geven,
Woorden met de toekomst en de zorg voor de regering,
De boodschap die deze woorden dragen,
Zijn als water tot iedere dienaar van de wet,
Zijn als zilver tot iedere dienaar die het land zijn vorm gunt,

Moge deze woorden, de vruchten dragen van het gezag zoals die van oudsher,
de klanken draagt om het rijk te behoeden voor het kwade en het lage.

Deze woorden gericht tot de burgers van het imperiaal van koninkrijken.
Mogen de burgers, hun waarde vinden in een tijd waarin wetenschap
de zorgen baart om zonder bescherming grote instrumenten te benutten,
Zonder de kans om grens te stellen ten einde onze sociale regeringsvorm
te schragen.

De wapens van het lichtrijk, die ons gunsten ruilde voor wetenschap,
De instrumenten die in handen van onbezonnen regeerders,
de weg naar het onheil kan openen.

De zogenoemde dagen van de ouden eindigt door het verlies
van alles dat onze volkeren hoog acht.
De dagen van de ouden, die door filosofie en religie
alles een plaats geeft, een grens biedt, en bescherming van intenties.

De landen die ons gezamelijk belang steunt,
De landen die vorm geven aan de allianties met ons verenigde volkeren.

Moge wetenschap, als zij onze einde inluidt, de bescherming vinden
om in de toekomst, zonder het falen van de keuze vrijheid behoedt te worden
voor de vernielzucht van wraak en boosheid.

Moge de wetenschap, die onze kennis verrijkte met de zware lasten van
het proefnemen met behulp van inzet van mensen begrenst worden.
Opdat niemand wordt gezocht te participeren zonder mogelijkheid
pijn en lijden te voorkomen of genezen.

De alliantie van onze landen, die de wetstelsels heeft om
alles met gelijke munt te bestraffen, met in achtneming van
instrumenten die zonder schade evenredig schuld toebrengen.

De elektronische wetenschap die misdadigers overtuigd van hun kwalijke kanten,
zonder de kans om onschuld te bewijzen.

De sociale zijden van de samenleving, die gegrond is in de psyche en de culturele samenstelling
van alle wetenschappen die grens, orde en planmatig vormen als onderdeel heeft.

De wetenschap die alle bestaande volkeren onderzoekt, hun vooropgestelde in relatie tot
tot uitvoering komende regeringsinvloeden.

De wetenschap die cultureel bepaalde vooroordelen, en afkeurenswaardige elementen tot gelijkheid en evenwaardige
mogelijkheden draagt.

Het monetair systeem dat de gunsten van de rijken behartigt in relatie tot de onderwerping van zij die armoede dragen.
Het systeem van medische zorg dat een prijs verbindt aan alles dat ziekte en gebrek heeft.

De mogelijkheden voor iedere burger, toegang tot zorg, onderwijs en behoefte-leniging.
De kansen voor de werkende bevolking om arbeid naar keuze te verrichten, en de dagen
op een passende en gewaardeerde manier te vullen.

Mogen de regeringslieden, die de verenigde landen van atlantis vormen en besturen,
met rede, eerlijkheid en evenredige behartiging het volk leiden.