Kroonrede Paradijs


Geachte leden van de Gemenebest der Paradijzen,
Tot u richt ik mijn woord, mijn rede en mijn toespraak. Moge de erkenning van staten voortduren tot in de tijden die komen.

Moge de herkenning van normen en waarden zoals gehandhaafd in onze gebieden tot in de hele zichtbare samenleving in deze tijd en de ruimte om ons heen erkent blijven.
Tot de burgers van staten rondom ons, richt ik mede mijn woorden tot verbetering van wederzijdse belangen en uitwisseling van voordelige verbindingen.

Moge de vijanden die ons gemenebest der Paradijzen kent, zich richten tot de diplomatieke vertegenwoordiging die bij ons zijn ingesteld om de belangen van hen te waarborgen en te voorzien van mogelijkheden.
Moge de burgers van buiten onze rijken, die ons welgezindt zijn zich richten tot de gemenebest leden en hun regeerders.

De Gemenebest der Paradijzen heeft de erkenning voor ieder burger, van ieder rijk, dat geluk en welvaart twee zuilen zijn van de piramide der benodigdheden en wensvervulling.
Wij als Gemenebest erkennen benodigdheden als, een weg en richting om in de behoefte te voorzien van hun naasten en geachte leden van de gemeenschap.
Wij als Gemenebest erkennen de wensen die in het kader liggen van arbeidsfuncties, traditie en cultuur.

Moge ieder lid van de huidige samenleving, het heil toekomen dat het leven betekenis heeft, en betekenis krijgt door positie en kunde.
Moge ieder lid, zonder de kunde of de mogelijkheden geholpen worden door hen die als voorbeeld dienen en hen die als kundigen mede kunnen bereiken dat zij die zonder gebrek mede kunnen zorgen voor hen die door tekort of gebrek gebukt gaat onder een minderwaardige positie.
Als zijnde de auteur van deze kroonrede, richt ik mijn woorden tot ieder die kan lezen, kan luisteren, en deze rede ten kennisse neemt.

De landen die de Gemenebest der Paradijzen kent, zijn als bekend bij de diplomatie, en bekend bij de Regeringsnotabelen.
Moge in onze Gemenebest de idealen grond krijgen, die de welvaart ondersteunen, en de gelijke behandeling voor ieder mogelijk maken.

Moge in onze Gemenebest de norm gehandhaaft worden die recht doet aan hen die door criminaliteit beperkt wordt, en hen die door criminaliteit wordt verleidt tot een positie die door de wet wordt afgewezen.
De weg die de regering neemt, is de weg die voor burgers, als dienaren van de Gemenbest, recht doet aan zowel de benodigdheden van het fysieke leven, als mede de spirituele wensen.
De dagen die de mens bestaat, en kan bestaan worden geteld naar de kansen die door handelingen en toeval worden bepaald. Het fysieke leven is afhankelijk van gezondheidsbevorderend leven. De pijlers van gezond leven, zijn Gezonde voeding, Gezonde doelstelling, Leven volgens goede normen en waarden. Het bereiken van een leven die tot nut is van de samenleving, het zij een groep, een aantal individuen, of onderdelen van de samenleving.

Het spirituele leven is afhankelijk van de normen en waarden, evenals de stelregels en inzichten die aanspreken, of tot het gewaardeerde gedachtegoed behoort.
Als Gemenebest erkennen wij de wensen die niet schade doen aan de gezondheid en leefregels die ieder mens zou mogen toehangen.
Ieder lid van de Gemenebest, hoort te erkennen dat er normen zijn die meer gewenst zijn als normen die zichtbaar schade doen.

Als lid van de Gemenebest is het een doel om ieder levend wezen, in welke hoedanigheid ook, een leven te gunnen zonder pijn, zonder leed, zonder nutteloosheid.
Als lid van de Gemenbest is het doel om ieder levend wezen dat zoekt naar erkenning, betekenis, of een leven dat bijdraagt aan de bouw en ondersteuning van de samenleving een functie vindt waarin dat mogelijk is en waarbij die functie wordt beschermd naar de mate die mogelijk is voor de gehele samenleving of de groep die als doel heeft hen te beschermen.

Als lid van de Gemenbest is het gebruikelijk om misdaad als een ziekte te behandelen waarbij er twee motieven zijn. De eerste is de bescherming van de samenleving tegen schade. De tweede is de genezing van de individuen die de wet breken, en ze de herkenning en erkenning te leren voor wat in de samenleving als belangrijk wordt gezien of wat als reden wordt gezien dat de misdaad afwijst.
Als lid van de gemenebest is het een functie om wezens die intelligent zijn, te beschermen, en hun intelligentie te bevorderen en te gebruiken voor de doelen die de samenleving stelt.
Voor ieder lid van de Gemenebest, is het de voorwaarde dat de groep die zij beheren of representeren een overeenkomstige stel leefregels en idealen heeft. Die bij de Gemenebest niet leiden tot verderf of afbreuk van de onderdelen die als belangrijk worden gezien.

Een lid van de Gemenebest is een lid die al haar inwoners een leven gunt die bijdraagt aan geluk, gezondheid en tevredenheid.
Een lid van de gemenebest is een lid die al haar inwoners leert geen schade te doen aan levende wezens die deze schade voelen, ongeluk erdoor ervaren of mogelijkheden missen om bescherming te zoeken of zichzelf te verdedigen.
Een lid van de gemenebest is een lid die al haar inwoners beschermt tegen vijandigheid van buitenaf.
Of erkent dat de invloed ervan tot overleg aanzet.

De gemenebest der paradijzen, Stelt het doel dat inwoners, basis behoeften en wensen heeft.

De fysieke gezondheid, is een voorwaarde tot erkenning van pijn en of leed.

De gezondheid van lichaam en geest is een voorwaarde tot het erkennen van betekenisloosheid of ongeluk.

Moge Ieder lid van de samenleving die waarde hecht aan gelijke of gelijkluidende stellingen zich spiegelen aan goede normen en waarden zoals die door religie en filosofie worden beschouwd.
De wens tot het voorzien in wijsheid tot het verbeteren van het diplomatieke gezag en de representatie van regering en volk is een woord dat bereikbaar is voor hen die de wijsheid in de regeringsdeelname tot motief en doel neemt.
Moge de Lichten van de Paradijzen zich nuttig maken door hen bij te staan die haar zoeken tot behoud van de goede normen en waarden in de samenleving. Moge de normen en waarden die bijdragen tot geluk voor ieder levend wezen, zich kenbaar maken, via de wijze en kundige mensen en inwoners van de samenleving.

Ten einde geluk en welvaart mogelijk te maken in ieder deel van deze volle universum.