Kroon Licht

regeren in Stilte

door Bastiaan Oostendorp

 

Inhoudsopgave

Kroon Licht

regeren in Stilte

door Bastiaan Oostendorp

Voorwoord

Onderwijs

Toekomst

Waardevol

Koning

Opheffing regering

Spindoctor

Verovering

Dierenkoning

Overheersing

Wereld kroniek

Strafreden

Ruilhandel

Patriarch & Matriarch

Toekomst

Regeringsreden

Kanstoeval

Vluchtelingendebat

Communiteit

Groepsnorm

Kleur

Inzicht in wet

Spreekuur

Con-currentie

Maatschappij Schilderij

Empathische wetgeving.

Doelstelling

Zwakte en Zachtheid

Waardigheid

Kroongetuige

Zilver en Goud

Spreuken

Mijn droom

Aforismen

Macht van Kroon

Omniversum

Rechten

Regenboog

Shortlines

De zonnekoning

Dienaren van de kroon 2

Dienaren van de kroon

Orde der religieuzen

De Lichtwerelden

Soevereiniteit der staten

Doder der leeuwen

Farao

Nexus in control

 


 

Voorwoord

Alle artikelen die in het boek kroonrede staan;
Zijn geen oordelen over koninkrijken die nu bestaan.
Het zijn geen oordelen over koninkrijken of heerschappijen uit het verleden.

Het is een bespiegeling van de waarde die machthebber hebben.
Het is een inzichtvorming over wat belangrijk is in een land.

Feedback op huidige koningen of rijken zijn niet de kern van wat ik beoog met mijn artikelen.
Een spiegeling in de vorm van kenmerkbeschrijving, en het overwegen van processen.
Processen zoals beleefd vanuit een standpunt te midden van het volk.

De echte kennis en waarde die een koning in zijn leven erkent,
Die een echte waarde vertegenwoordigt kan alleen een heerser zelf vinden.

Een zoektocht naar de raakpunten tussen de bevelen van een heerser en de acceptatie van een volk dat zich gehoord of afgewezen voelt.

Een waarde die mede wordt ontleend aan de heilige boeken van de diverse religies.
Waarbij waarheid een kenmerk is die in de persoonlijke visie niet meer waarde hebben dan de belevenissen van de verteller. Ieder mens zal zijn eigen kennis in het leven vinden,
en is niet gebonden aan de verhalen of beschrijvingen die worden geschreven en verhaald.

Mogen zij die waarde ontlenen aan dit boek, aan dit schrijven er voordeel bij hebben.
Maar mogen zij die er waarde aan ontlenen ook de wijsheid bezitten om hun eigen wijsheid te vormen.

Een goede koning is goed voor het volk.
Een wijze koning wijst zijn volk de weg.
Een aardige koning zal die titel van zijn volk krijgen.

Een koning die wijs is, die goed is, die aardig is. Zal zeker lof oogsten.

Een zegewagen voor iedere koning die zijn volk vrede gunt en welvaart doet groeien.


 

Onderwijs

Een koning heeft onderwijs nodig om zijn land goed te kunnen leiden.
Door het bestuderen van landen en koninkrijken leert hij herkennen
wat van waarde is voor zijn toekomstig rijk.

Een koning leert te zien wat wijs is in zijn ogen.
Een koning leert te zien wat een slechte daad is.

Het volk tevreden houden kent andere eisen dan een koning zijn rijkdom gunnen.
Het volk welvaart gunnen kent andere daden dan het land tot eigen eer en faam te draaien.

Waar een koning studie maakt van zijn vak.
Is het als een ambachtsman die leert een kunststuk te maken,
Dat door iedereen bewonderd wordt.

Een koning zonder studie, zal fouten maken die voor hem
ook velen hebben gemaakt.

Een koning die onbezonnen kiest,
zal raar opkijken als zijn volk niet zijn koningschap verkiest.

Waar leiding is door onderwijs.
Waar studie door kennis vaste grond krijgt.
Als koningen fouten erkennen, leren en veranderen.

Moge ook onze harten tot juiste daden gedraaid worden.


 

Toekomst

In de toekomst zal een heerser zijn.

Die mensen een wet geeft die zijn welzijn bepaalt.
In oorlogen mag niet gedood worden of menselijk leven beschadigd.
In tijden van nood dient ieder mens gezond te eten.

Een heerser die bewustzijn erkent in elk levend wezen.
Bij zoogdieren en vissen de vorm die door voedsel tot bestaan blijft.
Dieren hebben bewustzijn dus gun ze leven zonder lijden.

Een heerser die waarde ontleent aan de vrijheid van ieder wezen.
Dieren die niet worden gedwongen.
Mensen die niet door contract het leven wordt beperkt of ontnomen.

Een heerser in de toekomst.
Zal door mensen op handen worden gedragen.
Zal door vijanden worden gesteund om wijsheid in gezag tot in
verre tijden te schragen.

Dier en mens, uiten vreugdeklanken.
Over een tijd die soms als paradijs wordt aanbeden.
Een paradijs die in de vorm komt waar niemand op vooruitkeek.

Moge die heerser, als functie worden aanvaard door hen die de waarde ervan erkennen.
Moge die heerser, als inspiratie zijn voor ieder heerser die graag wil leven.

De regel om gelukkige mensen te laten onstaan,
is hun beweegredenen en verlangens in goede banen te leiden.
Zonder beperking, Zonder zonde.
Een kans voor een mens om goed te doen, is genoeg voor een
zalf op een pijnlijke wonde.


 

Waardevol

Een koning kan waarde hechten aan tal van zaken.

De ene koning wil en heeft veel inwoners.
Een andere koning een groot grondgebied.

Een derde wil rijkdom en verzamelt goud en edelstenen.
Een vierde wil hoogtechnologisch uitvinden.

Een vijfde wil dat het land groter wordt en nabijgelegen landen overvallen.
Een zesde vind dat een religie als staatsvorm moet worden gehandhaafd.

Een zevende kijkt naar wat schaars is in de wereld en verwerft een monopolie.

Een achtste vind het belangrijk om burgers tevreden te houden.

Elke koning kiest wat waardevol is voor Hem of haar.
Elke koning heeft zwakke punten aan het tegenliggende onderwerp van zijn waardebepaling.

Een koning die regeren belangrijk vind zal macht verkrijgen.
Een koning die hebzucht belangrijk vind zal rijkdom en kritiek verkrijgen.
Een koning die het land tot vrede brengt en de samenleving tot geluk, die
zal tot in de verre tijden genoemd worden.

Een koning die kort leeft, zal weinig waarde verkrijgen,
Maar een koning die kort leeft en veel oorlog geeft,
die zal lange tijd de waarde voor het volk bepalen.

Een koning die lang leeft, en zijn ervaring benut,
zal voor velen een mooie naam zijn in de mond.

Moge de heerser leren van zijn voorgangers.
Moge de heerser zijn volk leren tevreden te zijn met wat betamelijk is.

Rijkdom geeft zorgen,
Maar armoede is ook onprettig.

Een goede weg is om te geven wat past.
Een goede weg is om mensen te gunnen wat hen toekomt.
Een goede weg is om te herkennen wat nodig is. Bij de bevolking, bij de burgers.

Een man met twee tongen wordt niet gewaardeerd.
Maar een man met twee harten. Een voor het volk, een voor zijn vijanden.
Heeft de tijd om te leren.


 

Koning

Een goede koning onderwijst zijn kinderen in goed koningsschap.
Een goede koning ziet in zijn kinderen de toekomst van een land.

Een goede koning geeft zijn kinderen tijd om te leren.
Tijd om te leren over leefregels, cultuur en de waarde van de samenleving.

Een koning die na het leven terugkijkt, ziet een pad met edelstenen.
Een koning die na het leven terugkijkt ziet zijn kinderen met een gouden scepter.

Een slechte koning heeft zelfs kritiek op zijn nageslacht.
Een slechte koning legt zijn wil op zonder discussie.
Een slechte koning, ziet zijn koninkrijk als verlengstuk van zijn wensen.

Een huis dat graag wil heersen zal de zittende koning moeten verbannen.
Een huis dat graag wil regeren zal de bevolking op zijn hand moeten krijgen.

Als er op de wereld landen zijn zonder bestuur, zal de heerser met macht ze annexeren.
Als er op de wereld landen zijn zonder bestuur, is het land zonder bescherming.


 

Opheffing regering

Een koning zal geen eigen aftreden willen,
tenzij redenen ervoor geldig zijn.

Een koning zal zijn rijk in de toekomst voortzetten,
Als faam en roem ermee gepaard gaan.

Als een koning aftreedt,
staan de mensen klaar die willen regeren.

Een koning zonder functie,
is een koning die geen naam heeft.

Wanneer de koning als symbool blijft gelden,
Zal hij macht dragen, en reden voor gezag houden.

Een opheffing van regeren, is voor velen een onzekerheid
die ze niet willen dragen.

Een opheffing van regeren, doet vele mensen
vragen naar wie het gezag dient.

Een mens zonder hierarchie kent geen orde.


 

Spindoctor

In een dichtbij verleden werd de term spindocter gehoord.
Een mens die uitblinkt in tactiek en strategie.
Een mens die de politieke winden doet waaien,
een wind die de kant op gaat van de gewenste regeringsinvloed.

Een spindoctor die politiek beweegt,
Worden er wijzigingen aangebracht.
Men ziet niet dat het van hen komt.
Men weet door eigen redenen wat de beste weg is.

Immers spin docters spinnen webben waarin ieder lid van de politiek in vast komt te zitten.
Het lijkt voor politici alsof ze een eigen idee hebben. Eigen inbreng met grote waarde.

Maar de boodschappen die spin docters rondsturen komen niet ledig terug.

Een spin doctor, niemand ziet ze, niemand noemt ze bij naam.
Maar hun invloed is van precisie.
Maar hun invloed brengt de gewenste maatschappij verandering.

Is het dat landen praten over privatisering van overheidsfuncties.
Dan is het dat landen eigendom worden van internationale magnaten.

Is het dat landen praten over baankansen en belastingverlichting.
Dan is het een reden voor het volk accoord te gaan, maar de nevenplannen zijn niet genoemd.

Een spindocter, is als een spin in het web.
Hij weeft de webben en de dag dat zijn slachtoffers erin vast komen zitten
is elke dag dichter bij.

Spin docters.
Pas bij revolutie keren hun kansen.
Pas bij evolutie krijgen ze een naam.
Pas door politiek krijgen ze hun kansen.
Pas door problemen vind men hun oplossing.


 

Verovering

Sommige koninkrijken hebben heersers die verlangen naar groter grondgebied.
Maar zoals elke landsgrens, er zijn voorvechters en tegenstanders.

Als een land zijn grondgebied wil vergroten zijn er twee manieren,
Vredelievend of door oorlog.

In een oorlog is het gewenst om een grotere militaire macht te bezitten.
In een oorlog zijn de aangevallen landen afhankelijk van voorraden en verdedigers.

Een vredelievende grondgebiedvergroting is door een alliantie aan te gaan.
Eerst door Handel te drijven, vervolgens door grenzen open te stellen.
Na een tijd zal het volk gereed zijn om de landen aaneen te voegen en een land te vormen.

Vredelievend is de voorkeur van hen die edele bedoelingen hebben.
Oorlog is de voorkeur van machthebbers die alleen eigenbelang kennen.

Een verovering van grondgebied,
vijanden zeggen dat land een traditie kent, en inbreuk ongewenst of boosaardig.
Een verovering van grondgebied,
Voorstanders zeggen geen baat te hebben gehad bij het oude regime.

Een reden voor oorlog is een wrede regering in het land dat veroverd dient te worden.
Een reden voor oorlog is de minachting van gedachtegoed en levensovertuiging.


 

Dierenkoning

Welke koningen regeren, bepalen welke kenmerken koninkrijken hebben.

Zo is er het koninkrijk dat iedereen onderwerpt en tot slavernij brengt,
Dat propaganda voert en vijanden verslaat.

Een koninkrijk met een alleenheerser die niet openstaat voor gesprek.

Die koning is als een leeuw die wreedheid niet schuwt om eigenbelang te volgen.
Die koning is als een leeuw die de samenleving gebruikt voor eigen baat.

Een ander koninkrijk is als een vredesrijk, ieder vind zijn plek, ieder vind een huis.
Vijanden zijn er niet want gunsten aan andere rijken zijn niet ongewoon.
Ieder burger vind arbeid of levensinvulling en heeft vrede met eigen eer.

Dat koninkrijk is als een zwaan, met de koning die als deugdzaam dienaar het volk dient.

Een derde koning is als zijnde afwezig, en laat het volk regeren.
Gunt de politieke staatslieden hun mening en belang.
Ze zijn er als volk tevreden mee want ieder belang heeft stem.
De politiek bepaalt of vijanden gunstig gestemd worden of reden tot oorlog.
Zo’n koninkrijk is als een duif die vrede zoekt en de samenwerking niet schuwt.


 

Overheersing

Als wij mensen zijn als kinderen, en een intelligentie hebben die nog verre kan worden overtroffen,
Welke zijn de instrumenten die tot ons nadeel worden gebruikt.

Stel je voor dat er een ras is dat menselijk begon, maar twee duizend jaar voorsprong op ons heeft.
Welke overheersende methodieken zullen ze hebben.

Ten eerste, al het leven op aarde is afhankelijk van water.
Als je soorten leven wilt onderwerpen is het primaire middel om het water te veranderen.
Als je water via een virus of chemische formule zou veranderen,
en de sleutel tot schoon of zuiver water zou leggen in handen van een macht die dat zou beheren,
Dan is ook de mensheid afhankelijk van de genade van die waterbeheerders.

Ten tweede als je de mensheid wil onderwerpen, is het makkelijkst om een radiotelefonische signaal over de hele aarde te verspreiden die al de communicatie verandert en onvertaalbaar maakt.
Zonder communicatieve mogelijkheden zou de mens snel veranderen in een primitieve soort, zoals de indianen.

Ten derde als je de mensheid wil onderwerpen, dan heb je invloed op het vruchtbaarheidsbeginsel.
Als mensen afhankelijk worden van een middel dat bij toediening de vruchtbaarheid geeft, maar anders zonder dat middel de mensheid onvruchtbaar laat zijn. Dan zouden ze alles doen om dat middel te krijgen. Immers de voortplanting tot een nieuwe generatie is de sterkste wens die een mens kan hebben.

Wij als mensen leven met het idee dat wij als mensheid alles zouden mogen. en onze films getuigen van wat er allemaal zou leven in het universum, en Hoe wij ertegen vechten en vaak winnen.

Hopelijk dat onze zwakheden gezien worden, en bescherming krijgen.
Wij als mensheid kunnen bij slecht weer ook zelf slachtoffer worden.
En bij hypothetische problemen zoals:

Falende communicatie,
vergiftigd water,
onvruchtbaarheid.

Maar ook menselijk falen als:
Energiecentrales die onwerkzaam worden.
Regeringen die onvoorziene keuzes krijgen (bijvoorbeeld gedeeltelijke privatiseing overheids functies)
ziekteuitbraak van onbekende ziektes.


 

Wereld kroniek

Eens in de toekomst zal er een boek zijn dat alle macht beschrijft.
De macht die door de tijden hen hebben geregeerd.
De macht die volken veranderden.
De macht die landen deden reizen van grens tot grens.
De macht die door heersers werd opge-eist.

Een kroniek zal het zijn,
Een boek vol levensbeschrijving over de heersers van de wereld.
Een boek die zicht geeft op waarom de geschiedenis is geweest.

Een kroniek vol koningshuizen en staatsmannen.
Een kroniek die als voorbeeld dient voor iedere heerser die wel of niet tot een goede invulling wil komen.

Moge een wereldkroniek een les zijn voor iedereen die baat heeft bij een land met een vredelievende regering.


 

Strafreden

Er was eens een koninkrijk in de ruimte, waar mensen leefden.
Gezond, gelukkig en goed.

Totdat onvrede begon, en ze strijd leverden.
De ene wilde een plaats om te wonen,
De ander wilde eigendom om zichzelf roem toe te schrijven.

Er was een land dat niet meedeed,
Mensen hadden vrede en geluk maar ze waren alleen en kenden geen bondgenoten.
Een koninkrijk die leed kende, en hun goedheid was geen eer.

Er was een land waar oorlog en geweld een regel was in de wet,
Als er geen rechtplaatsvond had het slachtoffer het recht tot wraak.

Families, steden gingen door geweld tot verderf.
Zo ook een familie die door technologische voorsprong een leger had die
door niemand gestopt werd.

Door alliantie en bondgenootschap werd de familie ten gronde gericht,
En het bronmateriaal voor hun technologie werd in de grond tot nutteloosheid gebracht.

Immers die familie die als koning heerste,
Kreeg een regel opgelegd.
Elke honderd jaar moest de regerende familie worden geblokkeerd door de huidige en toekomstige machthebber te doden.
Elke honderd jaar was de heerser zijn land kwijt.
Totdat de stof, grondmateriaal van de planeet verdwenen was,
en er geen kans meer bestond dat die familie er voordeel van zou hebben, of een onrechtmatige hoge positie zou verwerven.

Zo denken sommige in deze tijd, dat nucleare grondstoffen een vergelijkbare bronmateriaal is. Gezien vanuit onze ogen.


 

Ruilhandel

communisme – kapitalisme – socialisme – markteconomie.

In het communisme is alle bezit van een centraal orgaan.
Alle processen worden gepland en beveelt vanuit een orgaan.
In oudrusland, sovjetunie was er een communistische regering.
Doordat het bezit van de overheid was, was er geen beperking in de mate waarin arbeid kapitaalnoodzakelijk was.

In het ideale geval zou in de sovjetunie iedereen meewerken, en iedereen gelijk loon, of gelijke kansen tot luxeverwerving.

Het kapitalisme is een westers begrip dat in de verenigde staten zowel europa en andere wereldlanden.
Het kapitalisme verbind aan elke vorm van bezit een naam of recht.
Een recht bijvoorbeeld op het gebruiken van processen of produkten.
een bezit zoals land, geld of goederen.

Het kapitalisme heeft als nadeel dat alleen zij die geld of macht bezitten een eigendoms recht op iets kunnen zetten.
Het kapitalisme is beperkend omdat niet iedereen gelijke kansen heeft op het verwerven van eigendom.

Het socialisme is een principe dat iedereen gelijke mogelijkheden moet hebben tot luxe verwerving, wat tot uiting komt in beschikbaar onderwijs, laagdrempeling ziekenzorg, bescherming van staat en burger.

Het socialisme is een tussen vorm tussen kapitalisme en communisme.

In deze tijd is het kapitalisme een regeling die de voorkeur heeft.
De mensen die rijk zijn hebben er voordeel bij,
de middemaat heeft een ideaal om voor te werken of te streven.
De armoedigen hebben geen duidelijke stem.

Ruilhandel is door geld een mogelijkheid die goederen en processen van eigenaar verandert.
Ruilhandel is door geld een systeem dat op onze wereld voldoet om ieder mens, ieder mens in een bepaalde kring de levensnooddruft te geven.

Maar ruilhandel heeft als doel, om door vraag en aanbod alles te ruilen waarbij de winst de factor is die bepaalt wie eigenaar is en wie ontvanger is.

Een ruilhandel zonder geld.
Een kapitalisme zonder eigenaar,
Een communisme zonder plan,
Een socialisme zonder lidmaat.

Moge onze wereld, een streven hebben om naast winst of profijtbeginsel ook een servicegerichtheid te krijgen.

Service-gerichtheid is tegengesteld aan profijt.
Service wil zeggen dat iedereen in de samenleving toegang behoort te hebben tot alle basisbehoeften die een mens heeft.
Basisbehoeften maatschappelijk bekeken en op individueel niveau toegepast.

Als je een gemiddelde neemt in de samenleving heeft ieder behoefte aan voedsel (alle vitaminen incluis),
beschutting, een huis,tent, woning met een minimale en maximale grootte om te leven.
En een reden om een bijdrage aan de samenleving te benutten.

Als ieder lid van de samenleving toegang heeft tot vervulling van de basisbehoeften is er geen gedwongen criminaliteit meer.
dwang tot criminaliteit bijvoorbeeld door geldgebrek, gebrek aan status, stigma, wraakzucht, illegale wensen.

Servicegericht betekent bijvoorbeeld ook.
Als in een land mensen met vervoer afhankelijk zijn van de auto, zou niet iedereen een auto hebben en vervoerd kunnen worden.
Maar als je alle delen in het land, en elke plek toegankelijk maakt voor openbaar vervoer. Ook als het niet winstgevend is, dan heb je vervoer die service gericht is. Alle burgers hebben dan toegang tot vervoer.

Waarbij een afweging is of kosten en baten voordeel versus nadeel kent.


 

Patriarch & Matriarch

De beschaving is grotendeel gebaseerd op een bepaalde structuur die bepaalt welke kenmerken een beschaving heeft.
Zo hebben wij in de westerse landen een patriarchaat. De gezinshoofd heeft de macht dat tot uiting komt in de naamgeving.
Vrouwen krijgen vaak de naam van de man, en kinderen hebben bij geboorte ook die naam.

Patriarch is een kenmerk die bepaalt dat mannen het gezin beschermen, en wat vroeger was het inkomen verdienen.
Nu er meer en meer gelijke verdeling is waarbij vrouwen evenveel rechten hebben, zou onze wereld meer richting een

Door een patriarchaat is er scheiding van kerk, staat en politiek.
Door een matriarchaat is er scheiding van defensie en offensie.
Door matriarchaat komt een land tot vrede en zal ieder lid geluk of gezondheid krijgen.
Door een patriarchaat zal het land prestatiegericht worden waarbij iedereen wordt gestimuleerd om te werken, meer en beter te worden.

Door een matriarchaat zal ruilhandel worden tot vrijgevigheid. Ieder zal zijn produkten en gaven inzetten zonder beloning te eisen.

Door een patriarchaat bestaat er eigendom, eigenaar en rechthebbende.

Toch is het ene niet boven het andere.
Toch is het ene niet beter als het andere.

Onze wereld zal na een tijd patriarchaat weer matriarchaat worden.


 

Toekomst

Is de toekomst voorspelbaar,
Is de toekomst berekenbaar.

Statistiek geeft reden tot voorspelling.
Meer variabelen veroorzaken onzekere resultaten.

Een variabel is te berekenen met voldoende kenmerken, en voldoende kansen.

De toekomst.
In boeken vind men het verhaald op velerlei manieren.
In films ziet men wat zou kunnen gebeuren.

Waarbij verschillende kenmerken mogelijke toekomsten schilderen.

Dna-manipulatie : in films worden mensen tot halve dieren. van weerwolven tot wrede monsters.
telepathie : in boeken krijgen mensen boodschappen door die landen in twijfel brengen.
voedselverarming : Waar mensen eerst keuze hadden tussen voedsel, is er geen keuze meer.

De toekomst. een kenmerk is een technologie-inzicht, een sociale verandering, een culturele uiting.
Waarbij landen tot armoede of welvaart komen.

Een land die een kenmerk heeft zoals een religie voorkeur of een cultuur voorkeur,
of een regeringsvorm, of een ruilhandel met bepaalde kenmerken.

Tot de toekomst op korte afstand is het voorspelbaar maar naar mate meer jaren in de voorspelling worden betrokken wordt het steeds meer afhankelijk van variabelen die niet of minder vastliggen.

Is het in de toekomst Europa, VS, Azie als grootmachten.
Is het in de toekomst de slavernij vervangen door robots.
Is het in de toekomst zonder religies.

Of is de wereldoorlog die mogelijk aanstaande is die mensen tot in de armoede drijft.
En luxe en leven geen vrijheid meer kent.

Vele mensen hebben een idee over de toekomst,
Maar niemand zal voorspellen wat er echt zal gebeuren.
En sommigen zullen zeggen, ik had het kunnen weten.

Moge de toekomst voor ieder mens een vrede en geluk brengen.

De islam en de christenen, welk oorlog brengt een godsdienst voorkeur.


 

Regeringsreden

Een land wordt bestuurd door een groep mensen, of door een alleenheerser.
Een heerser of regering heeft bepaalde wensen of belangen.

Zo kan een heerser het belang hebben prestaties te belonen.
Daarbij zal er bijvoorbeeld minder belasting zijn voor rijke mensen.
Er zal bijvoorbeeld ziekenverzorging zijn met hoge kosten.
En dure objecten zijn alleen verkrijgbaar voor een grote prijs.

Een heerser kan het belang hebben veel burgers te krijgen,
een vergroting van de bevolking zal rechten toekennen aan hen die een gezin hebben,
waarbij kindverzorging gecompenseerd wordt.
Onderwijs word gratis, andere kindernoodzaak wordt goedkoper.

Een heerser kan het belang hebben een inclusieve samenleving te bouwen.
Waarbij zieken tegen lage prijs worden verzorgd,
Waarbij onderwijs voor lage kosten wordt aangeboden.

Een heerser kan belang hebben bij internationale grenzen.
Een defensieve macht of oorlogsovereenkomsten worden getekend.

Een heerser kan belang hebben bij een groot aantal redenen.
En als de heerser of de heersende macht die aanhangt zal het volk snel geloven in
de reden dat het noodzaak of gunst is.

Een heerser die vrede wil bewerken zal zijn redenen vinden om het te verwerkelijken.
Een heerser die oorlog wil, zal zijn gunstelingen vinden.

Een reden tot regering is elk belang dat door de bevolking wordt geaccepteerd.
Zoals we bij duitsland hebben gezien is de rol van media-organisaties belangrijk.
Door propaganda gelooft het volk in een goede reden, terwijl het na tijd of bij afstand al zijn plausibiliteit verliest.

De media-organisaties horen recht te hebben op een waarheidsvinding voor hun media-uitingen zoals krant, tv en boek.


 

Kanstoeval

Er zijn boeken die beschrijven dat door bepaalde regeringsopties een land kan investeren in menselijke mogelijkheden die niet tastbaar of zichtbaar zijn.

Stel je voor dat burgers alleen kinderen mogen krijgen als ze een soort loterij winnen waarbij de prijs is dat ze een kind mogen verwekken en grootbrengen.

Of een loterij die bepaalt of een burger de dood moet aanvaarden.
Vooral in een land met overbevolking zouden zulke regels kunnen gelden.

Als voortplanting afhankelijk is van een loterij zou de logische gedachte erachter zijn dat als mensen zonder directe menselijke oorzaak een nieuwe generatie krijgt zal er meer onzichtbare kwaliteiten geldig worden.

Op die manier is survival of the fittest een maatschappelijke regel die een bepaald doel kent.

Survival niet door spierkracht,
Survival niet door intelligentie,
Maar survival door toeval of voorzienigheid.

Sommige mensen zeggen dat gebed een manier is om de voorzienigheid kracht te geven.
Sommige mensen zeggen dat meditatie een hulp is voor de voorzienigheid.

Zolang kinderen door menselijke redenen worden toegestaan of verboden zal er geen leed zijn bij hen die gedwongen worden met of zonder kinderen te leven.

De regel dat door een loterij mensen hun levenseinde moeten accepteren is een regel die in samenlevingen met menselijke orde geen ingang zal vinden. Immers mensen willen leven en accepteren geen reden die onrechtmatig zou zijn.


 

Vluchtelingendebat

Alle landen die een zekere mate van beschaving hebben kennen de noodzaak om landen waar oorlog is te helpen onschuldigen op te nemen.

Een land dat vluchtelingen opneemt is er geld en goed aan kwijt. Waarbij de burgers ook onvrede kennen over de normen van vluchtelingen die niet altijd zo mooi zijn.

Een goede oplossing is om op de aarde een gebied aan te wijzen waar vluchtelingen vrij naartoe mogen.
Een gebied waar jarenlang een plaats is voor hen die nergens thuis zijn.

Een gebied die wordt onderhouden vanuit de landen die eraan meewerken.

Een gebied waar ook plaatselijk onderwijs kan plaatsvinden.


 

Communiteit

Eens een tijd geleden, toen het schrift nog niet bestond,
Zagen er wezens vanuit de ruimte dat het leven moeilijk is,
Dat het leven leed en nood kende.

Een inbreng die door wezens ongenoemd werd gebracht is:

Een organisatie, geheim en verborgen, waarbij ieder lid zich openstelde voor invloed van buitenaf.
Een invloed die een goed leven veroorzaakte.
Een invloed die als het goede, vrede en voorspoed brachten.
Een goede invloed die van staatskunde, wetenschap en cultuur talenten maakte.
Zodat de mens die bij die organisatie hoorde meehielp aan de samenleving.
Een samenleving waarbij de individuele gezondheid, de voorspoed van de maatschappij,
en de pilaren van goed regeren vorm krijgt.

Die organisatie, het gaat daarbij niet om eigen wil, eigen wens, eigen belang.
Dus ook grote wensen zoals rijkdom, macht, aanzien, krijgen geen vorm daarbinnen.

Die organisatie werkt voor het universum.
En ieder die lid wordt werkt mee aan een universum vol vredelievendheid en welvaart.

Een organisatie zonder naam, maar is het of is het vergelijkbaar met religieuze dienstbaarheid.

Die organisatie, sommigen noemen het gods koninkrijk,
sommigen noemen het het rijk van de zon.
Sommigen noemen het de communiteit.

Als men de engelen gaat vragen hen te helpen,
Als men god of goden vragen te helpen.

Wie zou er dan gaan helpen. Goden en engelen.

God’s koninkrijk bereik je door jezelf aan God over te geven.
Het rijk van de zon bereik je door de zon centraal in het leven te stellen.
Engelen hebben hun invloed als je hen toestaat.


 

Groepsnorm

Een land is vergelijkbaar met een groep.
Alle mensen in een land zijn lid van een groep.
In het licht van groepsnorm hoort ieder lid zich aan de norm te houden.
Vereisten om bij een groep te horen zijn bijvoorbeeld regels over gedrag, regels over voorkeuren.

In een land gelden als normen de wetgeving en de sociale regels.

In het klein zijn groepen bijvoorbeeld kinderen die op een school in dezelfde klas zitten en een groepje vormen.
Een groepje waarbij het soms een vereiste is om dezelfde merk kleding te hebben, dezelfde computerspellen te spelen.

Bij een groep als een land is het belangrijker om de regels of de groepsnorm te volgen,
Bij het afwijken ervan kan er uitsluiting gebeuren, met als resultaat dat vluchten of emigreren een noodzaak wordt.

In deze tijd is er veel vraag over vluchtelingenopname. Zijn we genoodzaakt om vluchtelingen die in hun eigen land niet meer geaccepteerd worden op te nemen.
Een vluchteling heeft nog geen overeenkomst met de groepsnorm dus zodra ze bij een groep zoals een land worden ingelaten moeten ze les of onderwijs krijgen over de groepsnorm.

In een land houdt de groepsnorm is:
vereisten zoals arbeid, woning, cultuur of religie.

In deze wereld zijn ook groepen zoals de islamitische staat die groepsnormen heeft die religieus gebaseerd zijn. (op de islam en de koran)

Iedereen binnen een groep is van mening of overtuiging dat hun groep bij de goede kant hoort.
De goede kant kan dan benadrukt worden door geloofsovertuigingen als het verdienen van een heldenstatus, of hemeltoegang.

Als groepen wedijveren om grootte of belangrijkheid dan is het niet altijd zeker dat er zonder kwade bedoelingen strijd plaatsvindt.

Voor doelen die mensoverschrijdend zijn, is het belang van het individu ook niet altijd het belangrijkste en kan het groeps doel vooraan staan waarbij individuen worden opgeofferd.


 

Kleur

Zoals wij in de nacht zien dat kleur en licht afwezig zijn,
Zoals wij overdag door de zon en het licht onze daden verrichten.

Zoals een schilderij vorm krijgt door spel met kleur en tint.
Zoals een mens kan handelen door het licht van intelligentie.

Een donkere kleur is geen aanwezigheid van donker licht,
Maar de afwezigheid van licht.

Door donkerte en Licht ontstaat alles in het universum.
Het donker is de afwezigheid van licht, waarbij licht de genade vormt die ons laat zijn.

Een mens die eeuwig in het duister leeft, is als een mens die geen geluk kent.
Een mens die het licht dagelijks aanschouwt is als een mens die werkt om voedsel te verkrijgen.

De orde in de samenleving wordt ontgonnen door het gebruik van licht.
Overdag om de zaken te doen die nodig zijn voor het voortbestaan,
‘S nachts het licht van de slaap die het leven verkwikt.

Als er geen licht is, is orde afwezig en verschijnt de chaos die het leven moeilijk maakt.

Als er geen licht is zoeken wezens naar nieuwe bronnen.
Maar als het licht van intelligentie schijnt, ontstaan er mogelijkheden die de gemiste kansen herstellen.


 

Inzicht in wet

In de samenleving heb je mensen met verscheidene vormen van intelligentie.
Sommigen zijn goed met handelen, lichaamsbeweging coordinatie,
Anderen zijn technisch, sommigen taalkundig, of wiskundig.

De wet in een land wordt toegestemd door de bevolking waarbij het nut van de wet vooropstaat.

In de samenleving zijn mensen die niets begrijpen van regelgeving en de wet opgelegd moet worden.
Strafwet zorgt ervoor dat de maatschappij veilig blijft.

Een andere groep mensen begrijpt dat de wet nuttig is en voor ons allen voordeling, die volgen met instemming de wet op en weten waar hij goed voor is.

Een derde groep mensen begrijpt dat wetgeving de orde van een samenleving bepaalt.
Een orde die door verschillende kenmerken verschillende voordelen biedt voor inwoners.

De regelgeving ontwerpen met als doel een welvarend land te creeren is voorbestemd aan mensen die weten wat wetgeving betekent, hoe zij verandert kan worden, en hoe de orde verdeeld moet worden voor een land met voorspoed.

De mensen die de wetgeving vorm geven en toezien op de naleving.
De mensen die zicht hebben op de samenleving, globale processen binnen de samenleving.

Mensen die zich openstellen om het belang van anderen te begrijpen en te vormen tot een maatschappelijk proces of regel.

Wetgeving is een onderdeel van de sociale structuur in een land.
Net zoals de wegen van geboorte tot dood in tijden verdeelt een onderdeel is van de sociale structuur.

Wegen van geboorte tot dood die onderwijs, arbeid, cultuur, traditie en zelfontplooijng in houden.


 

Spreekuur

Een koning is ten dienste van het volk en tracht zijn land tevreden te houden.
Een koning heeft soms een gedeelde macht. Een democratie of socialisme.

Als een koning zelf regeert zonder volksinbreng of volksvertegenwoordiging is het belangrijk dat hij voeling houdt met zijn onderdanen.

Een koning die zelf regeert en macht heeft zou verplicht moeten zijn het volk gelegenheid te geven hun mening en belang bij hem kenbaar te maken.

Een soort van spreekuur waar het volk kan komen en hun belang kan kenbaar maken.

Als een koning de macht deelt met een volksvertegenwoordiging hoort die vertegenwoordiging het belang van het volk te dienen.

Een koning heeft naarmate hij meer macht heeft een grotere verantwoordelijkheid.
Een koning die veel macht verkrijgt is verplicht die ten goede te gebruiken.

Vermogen

Het is in onze wereld niet ongewoon dat heersers een eigen vermogen hebben.
Als ze veel bezitten hebben ze meer status.
Als een koning leeft in luxe en praal is het volk er soms boos over.

Een wijze regel zou zijn, dat bij iedere generatie van een heerser (koning) er een middeling plaatsvind van het eigen vermogen van hem.

Een koning die bij aantreden wordt gehuldigd zou niet meer aan eigen vermogen mogen hebben dan het vermogen dat door de tijdsduur van een generatie zou worden verworven.

Als een koning per jaar 1 miljoen verdiend, en een generatie dertig jaar duurt.
Zou de volgende koning of opvolger niet meer dan dertig miljoen aan eigen vermogen mogen hebben.
Tijdens de regeerperiode mag het wel groeien met de beloning of vergoeding die dan geldt. (per jaar/ per periode)

Een regel die de rijkdom aan banden legt en ondergeschikt maakt aan de samenleving.
Al het eigen vermogen dat dan wordt gemiddeld mag een goede bestemming krijgen ten dienste van het volk.


 

Con-currentie

In het kapitalisme is het gebruikelijk om alle bedrijven die dezelfde produkten maken en aanbieden als vijand te zien.
Als bedrijf hoor je winst te maken, en vergelijk je jezelf met alle bedrijven die hetzelfde doen.

Een concurrentiebeding is dat bedrijven voldoende vijanden hebben die zorgen dat de marktprijs van een product laag blijft.

Als je de nadruk verandert dan is concurrentie een mogelijkheid om in een regio verschillende aanbieders te hebben die elkaar overlappen.

concurrentie zorgt ervoor dat regionaal, of per produktgroep een gespreid aanbod is dat beschikbaar is voor consumenten.

Als je het vijandige wegdenkt blijft er een systeem over dat net als de regen valt waar het nodig is en kans geeft voor groei.

Zoals internet ook een decentraal systeem is, is het consumenten-kapitalisme ook een decentraalsysteem.

Produkten die con-current aangeboden worden en zorgen dat de markt verzadigd blijft.

In dit decentraal systeem is het niet erg dat er een aanbieder weg zou vallen, immers er zijn andere aanbieders die hetzelfde doen.


 

Maatschappij Schilderij

In onze samenleving zijn er tal van functies die elkaar aanvullen en het mogelijk maken voor ons mensheid om te leven met alles wat erbij hoort.

Zo zijn er allerlei functies die samen een samenleving maken.
Als je elke arbeids functie en elke cultuur functie een kleur geeft.
En die kleur bijvoorbeeld per regio of per plaats op een kaart tekent dan zie je als je het toepast op landen bij het ene een ordelijk schilderij, bij een andere een chaotische schilderij en allerlei varianten van een weergave.

Als je naast alle arbeids functies en de cultuurfuncties ook een tekening maakt van natuur en religie dan krijg je allerei structuren die meer inzicht bieden in hoe wereldwijd alles verdeeld is.

De structurele weergave van maatschappelijke onderdelen geordend per regio of andere ordestructuren.


 

Empathische wetgeving.

Als mens erkennen wij dat mensen lijden bij geweld of schadetoebrenging.
Als mens erkennen wij dat wanneer mensen gewond raken of geschaadt in hun lichamelijke gevoel zij kunnen lijden.

Als mens erkennen wij dat wij daarom andere mensen niet zonder legitimeit moeten aanvallen of schaden.

Als mens uit zelfbehoud of zelfverdediging is het geoorloofd onwettig handelen van anderen te blokkeren of tegenhouden.

Op die inzichten in goed en kwaad is de grondwet en de strafwet gebaseerd.
Op die inzichten is de sociale norm gebaseerd die mensen recht geeft zich te verdedigen of laten verdedigen.

Wij erkennen dat vanwege het bewustzijn va mensen wij geen recht hebben tot zinloos geweld, geweld zonder rechtskundige reden of geweld onderdeel van misdrijven.

Als mens met bewustzijn hebben wij volgens wetten in het land recht op zelfbescherming.

Als wij deze wet op het bewustzijn, dat er geen recht is om bewustzijn geweld aan te doen vergroten naar het bereik van alle wezens met bewustzijn dan kunnen wij een stelregel plaatsen,
dat bewustzijn niet geschaadt mag worden. Dat wezens die leed kunnen kennen, of wezens die leed kennen niet geoorloofd beschadigd mogen worden. Waarbij het lichaam onderdeel is van het bewustzijn.

Een humane wet voor mensen,
Een bewustzijns wet voor alle bewuste wezens.

Aannemelijk is dat dieren bewustzijn kennen.
Aannemelijk is dat buitenaardse wezens bewustzijn kennen.

Als mensheid staan wij voor alle plichten die wij kennen.
Met de plicht tot samenleven als belangrijkste.

Samen leven die niet alleen de mensheid inhoudt maar ook de aarde en het universum.


 

Doelstelling

Een heerser heeft de keuze uit doelstellingen voor elk belang.
Een doelstelling is een kenmerk van leiding, bestuur, macht.
Een doelstelling kenmerkt een heerser als kenmerk van karakter, talent en inzicht.

Doelstellingen kennen voordelen toe aan specifieke bevolkingsgroepen.
Doelstellingen hebben nadelen voor groepen die geen aandacht krijgen.

De doelstellingen van een humaan land beschrijven onder andere waarden dat het volk binnen rechtskundige redenen de vrijheid heeft bepaalde keuzes te maken en bepaalde levenspaden te volgen.

De doelstellingen van een humaan land heeft respect voor iedereen die humane menselijke waarden handhaaft, bevordert en nastreeft.

Een humaan land, kent grondwettelijke regelingen om het volk, de behartiging, de basis veiligheid te garanderen.
Het volk kent vrede, bescherming tegen criminaliteit.
Het volk kent vrede, onderwijs tot gemotiveerde arbeidspositie.
Het volk kent vrede, ziekenzorg schenkt familie zekerheid over familie en liefdesbanden.
Het volk kent vrede, levensovertuigingen waaronder religie zijn binnen de maatschappelijke norm toegestaan.
Het volk kent vrede, ieder die inspanning levert, en een bijdrage aan de samenleving doet verkrijgt compensatie om leefbaar en tevreden een normaal leven te leiden.
Het volk kent vrede, als kinderen, het geluk van de jeugd kennen.

Een land waar regelingen betreffende strafrecht worden behartigt kent kenmerken.
Misdaad wordt gestraft op de wijze die het in de toekomst zal verminderen of wegnemen.
Misdaad wordt gestraft niet met te zware straffen maar ook niet te lichte.
Misdaad bestraffing is democratisch vastgelegd of gedelegeerd naar een commissie of heerser.

Doelstellingen.
Een heerser die vrienden heeft en hen bevoordeelt door geld van het volk naar hen te sturen.
Een heerser die belangen heeft en internationale schenkingen doet om voordeel te behalen.

Doelstellingen.
Een heerser die geen waarde hecht aan zwakke of zachte normen en waarden waardoor ook zij die niet mee kunnen doen in de samenleving toch een plaats vinden.
Een heerser die geen waarde hecht aan onderwijs of intelligentie. Mensen waaronder jeugd hebben geen toegang tot onderwijs of alleen als zij geld of rijkdom bezitten.
Een heerser die geen waarde hecht aan internationale vrede en oorlog begint tegen andere landen zonder dat er wederzijds belang bij is.

Doelstellingen.
Een heerser die compassie kent, is tot licht in binnen en buitenland.
Een heerser die wijsheid kent, geeft bescherming in binnen en buitenland.
Een heerser die kracht kent, is daadkrachtig en schenkt de regering moed en vastbeslotenheid.

Doelstellingen.
Een heerser schrijft de geschiedenis in het licht van zijn daden.
De voetsporen van heersers worden opgetekend en toegelicht totdat zij verworden tot een spoor dat in het zand verdwijnt.

Doelstellingen.
Een heerser die conscientieus handelt zal het goede betrachten.
Een heerser die bewust is van zijn verantwoordelijkheid zal juist regeren.
Een heerser die voelt wat belangrijk is zal rechtvaardigheid en gerechtigheid nastreven.

Moge een heerser die goede zoekt, ook kans krijgen het goede te verwezenlijken.
Moge een heerser die macht zoekt die ten dienste van het volk aanwenden.
Moge een heerser die naar roem zoekt, de roem delen met zijn volk.

De heerser die elke goede raadgeving van zijn volk in de wind slaat,
zal tot in de toekomst achtervolgt worden door kritiek en afkeur.

De heerser die elke goede raadgeving uit boeken en bronnen in de wind slaat,
zal tot in de toekomst zijn naam en daden in de boeken vinden, maar niet complimenteus.


 

Zwakte en Zachtheid

Zwakte is het onvermogen om te handelen of te zijn,
Zwakte is onvermogen om te regeren of besluiten te nemen.
Zwakte is het onvermogen om intelligentie en inzicht aan te wenden.

Zachtheid is oorlog voorkomen ten behoeve van het volk.
Zachtheid is ruzie be-eindigen voor de vrede tussen de mensen.
Zachtheid is het gelijk van anderen respecteren ten koste van eigenbelang.

Zwakte is een kenmerk en persoonseigenschap die niet verandert tijdens het leven.
Zwakte is een kenmerk van handelen dat tot uiting komt bij omstandigheden.
Zwakte is een nadeel voor hen die Superieuriteit nastreven.

Zachtheid is een kenmerk die door studie en ervaring groeit.
Zachtheid is een kenmerk van handelen die zich uit in elke gebeurtenis van betekenis.
Zachtheid is een voordeel voor iedere heerser die welvaart en voorspoed nastreeft.

Zachtheid brengt rust in het land.
Zachtheid geeft de burgers een gevoel van thuiszijn.
Zachtheid schenkt respect en erkenning aan hen die geen eigen status hebben.
Zachtheid schenkt de wereld haar kalmte en rust.

Zwakte is een koning zonder goede deugden.
Zwakte is een koning op weg naar oorlog.
Zwakte is een koning die geweld en eigenbelang in zijn voordeel buigt.

Waar oorlog heerst zijn de burgers bang en hebben geen eigen inbreng.
Waar oorlog heerst is welvaart een middel tot schade en geweld.
Waar oorlog heerst, moge die eindigen met weinig schade.
Een oorlog is snel begonnen, maar vrede kost onderhandelingen en overeenstemming.
Een oorlog duurt zo lang de eigenwaarde van machthebbers in dienst is van eigenbelang.
Een oorlog duurt zo lang de mensen nog kracht en middel hebben tot strijd.
Een oorlog eindigt als de machthebber van zijn plaats is gezet.

Moge vrede de mensheid volgen als een voetspoor die van zonsopgang naar zonsondergang zichtbaar is met de verschijning van wijsheid, gebed en meditatie.


 

Waardigheid

Een koning,
is waardig als hij het volksbelang juist behartigt.
is waardig als zijn wensen en verlangens ondergeschikt zijn.
is waardig als criminaliteit rechtvaardig wordt bestraft.
is waardig als ieder persoon vrijheid van handelen heeft binnen ethische normen.
is waardig als onderwijs en zielzorg voor ieder persoon haalbaar en beschikbaar is.
is waardig als ziekte, verwonding en leed een antwoord krijgt.

Een koning,
Die rooft, steelt, schaadt is niet waardig.
Die veel eet, geld vermeerdert, mensen minacht is niet waardig.
Die onderwijs en zielzorg alleen aan zijn vrienden gunt is niet waardig.
Die ziekenhuizen sluit, mensen afperst en uitbuit is niet waardig.

Een koning die het volk dient, wordt door het volk gediend.
Een koning met verantwoordelijk gedrag, verkrijgt antwoord.

Moge koning, president en staatsman de normen en waarden herkennen en erkennen die het volk nodig heeft om welvaart en geluk te kennen.

Moge koning, president en staatsman voorzichtig zijn met oorlog, terughoudend met ruzie en kalm in tijden van paniek en geweld.

Een koning is door erfgenaam heerser over een gebied.
Een president wordt gekozen door het volk om te heersen voor een bepaalde tijd.
Een staatsman is de spreekbuis voor hen die hem van waarde vinden.

Moge een koning altijd beseffen dat hij bij genade heerst.
Moge een president altijd beseffen dat diegene die na hem komt oordeelt over zijn werk.
Moge een staatsman altijd beseffen dat het volk zijn respect waardig is.


 

Kroongetuige

Eens in een tijd zoals deze, waar mensen gelukkig leefden.
Een tijd waarin de regering de keuzes maakte die het land nodig had.
Er was een heerser die door erving benoemd werd.
Maar er was een verschil. De troonopvolger moest drie taken volbrengen om heerser te mogen worden.

Drie taken die door een kroongetuige werden bepaalt en gevolgd of de troonopvolger ze correct opvolgde.

Drie taken waarbij de kroongetuige moest bepalen of de troonopvolger de kenmerken bezat die nodig waren om een koninkrijk te leiden.

Kenmerken als moed, rechtvaardigheid, kalmte, mededogen en vredelievendheid.
Als de koning tijdens de drie taken liet zien het juiste karakter te hebben mocht hij de troon bestijgen.
Maar als hij faalde moest de kroongetuige een nieuwe troonopvolger vinden en kiezen.

Een kroongetuige, een mens die de troonopvolger aanwijst en bevestigt.

Hoe anders is het hier, diegene die getuige is van een misdrijf wordt kroongetuige genoemd.


 

Zilver en Goud

Waar geld en goud elkaars waarde bepalen is er een wereld gebaseerd op edelheid.
Waar geld en zilver elkaars waarde bepalen is er een wereld gevormd door licht.

Waar geld wordt bepaald door waardeloosheid is er oorlog en ruzie.
Waar geld de waarde heeft die de prijs bepaalt zonder eigen waarde is de samenleving zonder waarde.

Zoekt men naar goud, dan zijn er medezoekers.
Zoekt men naar zilver, dan zijn er velen die ernaar zoeken.

Zoekt men naar geld, dan kent iedereen de waarde.
Zoekt men naar geld, is het geld dat geruild wordt de waarde van de bezittingen.

Geen geld in de samenleving wordt weggegeven zonder doel.
Geen geld in de samenleving heeft waarde die zonder eigenbelang wordt gezocht.

Er is geld maar wie bezit haar. Is het een produkt, object, proces, dienst, symbool.
Er is geld waar is haar gunst. Is het een abstracte eenheid, wordt zij door velen tegelijk bezeten.

Men zoekt goud, en raakt het kwijt aan de zaken die gekocht worden.
Men zoekt goud, het is zonder nut als het bewaard blijft.

Goud is het ruilmiddel wanneer geld zijn waarde verliest.
Goud is het ruilmiddel als landen elkaar niet erkennen.
Goud is het ruilmiddel als de beschaving schipbreuk krijgt.

Zilver is het materiaal waarmee koningen worden verdreven.
Zilver is het materiaal waarmee legers worden begonnen.
Zilver is het materiaal waarmee de vlucht tot zekerheid wordt.
Zilver is het materiaal, waar zelfs de goden naar zoeken.

Zilver als ruilmiddel kent geen gierigheid.
Zilver als ruilmiddel wordt gespaard en bewaart voor de toekomst.
Zilver is zonder waarde als mensheid wordt tot vergeten verleden.

De zilver en goudstandaard was vroeger de waarde van geld.
De zilver en goudstandaard was de waarde van het ruilmiddel.

Als er zilver en goud is, is men rijk.
Als er zilver en goud is, kent men voorspoed.
Als er zilver en goud is, komt roem, faam, welvaart als kenmerken van hen die werken of gunst verkrijgen.


 

Spreuken

De regering verkiest de bijdrage aan hen die armoedig zijn tot respectabel niveau te verhogen, ten einde de criminaliteit door hen die gedwongen worden van wege inkomens tekort te verminderen.

De regering is gekozen door het volk, met instemming van allen die in het land wonen wordt gekozen welke thema’s belangrijk zijn en welke richting en keuze de welwillendheid hebben van hen die kennis en kunde hebben om advies te geven over het beleid.

Een land zonder regering is als een varken zonder neus. Het aangename wordt tot regel, het geweld tot middel.
Een land zonder regering is als een aap zonder armen. Het voorspoedige wordt tot eigenbelang, de vrede begint met oorlog.

Als een land een heerser kent, is de verantwoordelijkheid een last die alleen de heerser kent.

Als een land zonder arbeid wordt gevoedt is er nadeel van hen die slaaf of zwakte kennen.
Als een land geen ziekenzorg kent, is een land alleen geschikt voor hen die gezond zijn en zal ieder lid verdriet kennen.

Een oorlog begint niet met haat of wrok maar met begeerte en gierigheid.
Een oorlog eindigt niet met overgave maar met confiscatie van het gewilde.
Een oorlog begint niet door hen die vechten maar door hen die woorden tot ramp gebruiken.

Moge vrede de stappen van ons pad volgen tot een toekomst waarin de bloemen groeien.
Moge vrede de paden vormen van hen die geluk verkiezen en geen stap zetten op het pad van onrecht.

Er is een tijd waarin geld een waarde heeft als ruilmiddel, maar er is een tijd waarin geld de waarde heeft van het materiaal.
Er is een tijd waarin geld de status van een mens meet, maar er is een tijd waarin geld de waarde niet verdient die het hoort te hebben.

De tijden van het menselijk leven, zullen voorbij gaan, maar de tijden dat wij bestaan zijn in ons hart.


 

Mijn droom

Dromen begint met zien welke mogelijkheden er zijn.
Dromen begint met het wensen van een wereld.
Dromen brengt de toekomst tot leven.
Dromen, zijn en leven.

Als dromen tot werkelijkheid komen, is de toekomst een ideaal.
Als dromen tot werkelijkheid komen, begint de samenleving.

Ik droomde eens van een land,
Een land waarin ieder mens,
Arm, Rijk, Gezond, Ziek een plaats had.
Een land waar de verschillen verdwenen.

Een land waarin ieder, met wat hij bezat gelukkig mocht en kon zijn.

Ik droomde eens van een land,
Waarin ieder die ziek was in een rustoord genezing vond.
Waarin ieder de ongelukkig was weer leerde te leven met geluk.

Ik droomde eens van een land,
Waarin de rijken en de armen nooit meer of minder dan twee keer van elkaars inkomen verdienden.
Waarin rijken geen eigen vermogen hadden die meer was dan vijf keer het vermogen van een armoedige persoon.
Waarin armen met hun inkomen konden genieten van cultuur, natuur, traditie en religie.
Waarin armen met hun vermogen mogelijkheid had om te sparen voor bijzondere zaken.

Ik droomde eens van een land,
Een land groen van planten, bomen,
Een land blauw met stromend water,
Een land bruin van huizen die beschikbaar waren voor iedere bewoner.
Een land waarin ieder plaats, ieder persoon respect had.

Ik droomde van een land,
Het jaartal is nog onbekend,
Maar het is zeker zo’n land zal eens bestaan.


 

Aforismen

Wanneer een koning kiest om armoede en onrecht te bestrijden is het volk tevreden.
Wanneer een koning kiest om onderwijs en ziekenzorg beschikbaar te maken voor alle inwoners dan is het volk tevreden.
Wanneer een koning kiest om defensie en protectie overal aanwezig te laten zijn is het volk tevreden.

De Koning regeert bij gunst van het volk. Als de koning de gunst verliest, verliest het volk een koning.

Waar de rechtzaken eerlijk worden gevoerd is misdaad goed bestraft.
Waar de rechtzaken eerlijk worden gevoerd, verdwijnt misdaad.

De wegen die van een land een goede natie maken reizen door regeringsbeslissingen die het volk behartigen.
De wegen die landen aaneensluiten tot regio met vele naties gaan door weloverwogen samenwerking.

Een land zonder regering is als een land waar ieder zijn eigen wensen najaagt zonder respect voor anderen.
Een land zonder regering is als een land waar grote kracht en faam beslissen wat er gebeurt.

Moge landen zich aaneensluiten tot een wereldsamenwerking, tot een wereldsamenleving.
Moge landen hun eigen voordelen en gunsten benutten, voordelen als fossiele brandstof, niveau van educatie, grondstoffen.

Er is geen land die geen overeenkomst heeft met andere landen.
Er is geen land die zonder samenwerking is met andere landen.

Een land met veel bondgenoten zal lang bestaan.
Een land met weinig bondgenoten leven met angst van oorlog.

Een daad die iedere koning siert is rechtvaardigheid.
Een daad die iedere koning ziet is de waardering van zijn burgers.
Een daad die door iedere koning gewenst wordt is de welvaart veroorzaakt door zijn beslisssingen.

Moge koning en koningin ten dienste van het volk regeren.
Moge koning en koningin regeren met gunst van het volk.
Moge koning en koningin vrede brengen in hun land en op de wereld.

Er zijn geen heersers die de lokroep van de macht niet horen.
Er is geen regering die de lokroep van eigenbelang niet horen.

De rechtvaardigheid van een koning is door de lokroep tot rijkdom en macht te gebruiken voor en jegens het volk.
De rechtvaardigheid van een koning is de lokroep te gebruiken als verantwoordelijkheid richting zijn volk.


 

Macht van Kroon

Macht is een kenmerk van weinig en selecte lieden.
Macht is een voordeel die kans geeft op welvaart, voorspoed en luxe.
Macht is door Faam en Deugd een kans tot leven.

Waar macht is zijn er verschillen tussen heersers en burgers.
Waar macht is stemt de wet tot het voordeel van de heersers.

De Kroon die macht schenkt is onafhankelijk van voordelen.
De kroon die macht schenkt is door erfenis of uitverkiezing.

Macht als middel geeft sommigen voordeel en anderen nadeel.
Macht als middel stemt tot vrede als de machthebber vrij is van ego.
Macht als middel tot oorlog wordt veroorzaakt door eigenbelang.

Macht is een woord dat als symbool waarde heeft, het woord zelf is betekenisloos.
Macht is een symbool dat leiding geeft aan grote groepen mensen.

Macht schenkt structuur, aanspraak en verantwoordelijkheid.
Macht schenkt voordeel aan hen die in de gunst zijn.
Macht schenkt welvaart als de machthebber compassie en sympathie kent.

Macht als middel en als doel, verkrijgt respect als wijsheid de intentie is.
Macht als middel en als doel, veroorzaakt oorlog, ruzie en tegenspoed als de machthebber zijn oneigenlijke wensen najaagt.

Macht kent zijn gunsten,
Macht kent zijn wensen,
Macht kent tijd en duur.


 

Omniversum

Omnipotent, Omniversum.

Een heerser erkent machten die groter zijn dan hem.
Een heerser zal samenwerking beogen met alle machten die voordeel bieden.

Een heerser die grenzen sluit, samenwerking stopt,
Zal eens rampspoed krijgen.

Een heerser die oorlog begint tegen een sterke macht zal ongeluk meemaken.

Als een land oorlog kent, door de heerser te beinvloeden,
beinvloedt je de conflicten.

Een conflict is een machtsstructuur die regels en wensen afdwingt.

Een oorlog beginnen is een slechte zaak,
Het is beter zonder strijdt te winnen.

Een oorlog beginnen kent intenties van bescherming of egoisme.
Maar een oorlog eindigen is een deugd als de mensen hun vrede weer vinden.

Een oorlog tegen een kwalijke macht, doet de kwalijke macht groeien.
Een oorlog tegen een kwalijke macht, geeft een reden om geweld te bedrijven.

Een strijd zonder geweld, is als een discussie waarbij ieder lid zijn waarde behoudt.
Een strijd zonder geweld, is als een gemeenschappelijke kenmerk kiezen en competitie erin toestaan.

Strijd en oorlog zijn grote nadelen, de economie en ecologie komen tot stilstand en vervuilen meer en meer.

Strijd en oorlog, als machthebbers geen kans hebben op hun voordeel gaan ze het voordeel van anderen ook bestrijden.

Het Universum heeft veel inwoners, maar zoals ieder soort alleen zijn eigen herkent,
Zo herkent het universum alle inwoners.

Het universum kent natuur, cultuur en allerlei kenmerken van samenleven.
Het universum kent cultuur, religie en wijsgerigheid, allerlei kenmerken van een samenleving.

Moge Omniverseel vrede een kans krijgen,
Moge Omniverseel voorspoed en welvaart een mogelijkheid zijn.

Iedere inwoner is met kennis en kunde maar ieder op een ander gebied.
Iedere inwoner is met een lichaam begiftigd, maar gezondheid is niet voor ieder het hoogste belang.
Ieder inwoner heeft een doel en betekenis, maar zij kunnen elkaar schaden.

Wanneer belangen botsen is het collectief belang dat de rechtvaardigheid dient.
Wanneer belangen botsen is het de samenleving die oordeelt over nut en doel.

Oorlogen worden gewonnen door hen die vrede sluiten.
Oorlog wordt gewonnen door hen die de reden tot geweld wegnemen.
Oorlog is een daad die mensen en wezens schaadt.

Oorlog een strijd waarbij pijn en leed lijkt te zijn geoorloofd,
Maar na de strijd beoordeelt men de redenen tot pijntoebrenging.

Moge strijd een woord zijn wat uit onze samenleving verdwijnt.
En plaats maakt voor vrede.


 

Rechten

Hoogbewust, Hoogintelligent,
Moge de wet vorm krijgen volgens menselijke waarden,
Moge de wet voorzien in antwoord op al het leven,
Moge de wet, oorzaak zijn van welvaart en voorspoed.

De grondslag van de wet is de wederkerigheid van mens tot mens,
De wet krijgt vorm tussen gelijkenis en reflectie.

De kern van de wet is:
Wat een mens doet jegens een medemens, bezien als een daad gedaan tot u.
Wat een mens doet, gelijkend op wat een mens jegens hem doet.

Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe het ook een ander niet.
Wat je zelf niet wil laten gebeuren bij jou, doe dat ook niet jegens anderen.

Wat je zelf graag zou willen verkrijgen, in een bepaalde situatie of levensomstandigheid,
Gun dat ook aan anderen in die specifieke levensomstandigheid of situatie.

Een wet die gegrond is op het gevoel, is bij voorkeur door invoelendheid.
Een wet die gegrond is op verstand, is bij voorkeur in vergelijking tot de norm.

Moge de wet vaststellen wat gedrag is wat heilzaam is, wat schadelijk is.
En wat verboden is of toegestaan.

Een wet wordt gebaseerd op wat de grootste groep binnen een samenleving als redelijk of gezond ervaart.

Wetten die schade doen, behoren ter discussie te staan.
Wetten die kleine groeperingen bevoordelen, behoren ter discussie te staan.

Grondrechten zijn voor ieder inwoner, in of uitwonend geldig en in all gelijkende situaties toepasbaar of beroepbaar.

Grondwetten, zijn rechten en plichten die zonder kenmerk van ras, kleur, taal, leeftijd, sexe voor iedereen geldend zijn.

Wetten horen in de samenleving geluk en gezondheid als basiservaring voor iedereen mogelijk te maken.

Wet en regel, is gelijk aan norm en waarde, alleen met een beschrijving die ieder taal kan weergeven.

Beoordeling van wettelijke gebeurtenissen en oordeel vinden plaats door een representatieve groep binnen de samenleving.


 

Regenboog

Als teken in de lucht bij kenmerk van licht en water.
Licht de voedingsbodem voor energie,
Water de voedingsboden voor lichaam.

Als vrucht van moeder Aarde,
De voedselgevende delen die de mens tot gezondheid dienen,
De energiegevende invloeden van Zon, Maan en sterren.

De regenboog is een teken dat op aarde is gesteld,
Als doel tot vrede, kalmte, harmonie en compassie.

Ieder mens die de regenboog erkent,
Verkrijgt erkenning van de aarde.

Ieder mens die de regenboog dient,
Door altruisme, filantropie of charitatie
Verkrijgt geluk als waarde voor zingeving.

De Regenboog,
Zachte kleuren,
Voor zachtheid richting mens en dier,
Voor zachtheid richting wezen en bestaan,
Voor zachtheid richting land en buitenland.

De regenboog erken haar voor vrede in het land.
De regenboog erken haar voor geluk in het leven.
De regenboog erken haar voor voorspoed en welvaart.

De orde van de regenboog,
tot heil van de wereld,
Tot heil van het bestaande.

De regenboog,
Als ver verleden,
een overeenkomst tussen overlevers en wetgevende macht.
Als ver verleden,
een belofte voor het heden en de toekomst.

Mogen wij nooit de dagen vergeten die leed hebben gebracht.
Mogen wij nooit de nachten vergeten die geen slaap kenden.
Mogen wij nooit laks zijn over de tijden,
Die moeillijk te verdragen waren.

De regenboog.


 

Shortlines

De integriteit van het rechtssysteem vraagt onze aandacht om eerlijk en rechtvaardig te blijven.

De maatschappelijke onlusten veroorzaakt door vluchtelingen vraagt onze verdraagzaamheid en inzet om hen een plaats te bieden in onze buurt.

De weg die in de samenleving beschikbaar is voor mensen die gemotiveerd zijn om arbeid te verrichten tot een opleiding en studie om nuttig te zijn en een maatschappelijke functie te voeren behoeft de aandacht van hen die sociale regelgeving inbrengen.

De internationale rechtsorde om oorlogsmisdadigers en terroristen een plaats te geven waarin zij geen schade meer kunnen berokkenen en ze straf krijgen voor hun daden heeft de internationale aandacht van de democratisch bestuurde landen.

Religie is tegenwoordig geen onderwerp meer die aan enkelen wordt voorbehouden. Door kennis van taal en symboliek is de mate van zelfontplooijng en zingeving die religie biedt een thema dat iedereen raakt. De keuze om een religie te beoefenen of om zonder geloofssysteem te leven is in deze democratische orde een vrijwillig en regelgebonden thema.

De hergebruik van allerlei fossiele brandstoffen en grondstoffen vraagt de inzet van de hoogtechnologische ontwikkelingen ten einde de samenleving zonder milieuschadende processen vorm te geven.

De leiding en het bestuur van ons land is een aandachtspunt voor hen die deze functie door erving hebben gekregen en de keuze uit de bevolking die de representatie vorm geeft. Zowel de regering inhoudend de koning en de volksvertegenwoordiging hebben de verantwoordelijkheid om met de belangen van ons land en van alle inwoners op zulke wijze om te gaan dat ieder inwoner recht heeft op een gelijkwaardige en gelijkmogelijke behandeling.

De wetgeving die is gebaseerd op rechtvaardigheid, eerlijkheid en schade beperkende maatregels verdient de voorkeur boven wetgeving die enkelen of een minderheidsgroepering in de samenleving dienen.

Verdraagzaamheid en justitie staan soms tegenover elkaar. Volgens berechting dient schade en kwalijke gebeurtenissen beperkt en bestraft te worden, maar verdraagzaamheid maakt een einde aan oorzaken van haat en wrok. Alleen het rechtssyteem kent de middelen om naast het verdragen van geweld ook het geweld in te perken.

De tijden die aan de mens zijn toegemeten, worden kleiner door misbruik van voeding, verslaving en ongezond leefpatroon.
De tijden worden groter als mensen letten op gezondheid, en acht geven op redenen en mogelijkheden tot vergroting van heilzaam leven.

Ieder inwoner in een land, heeft gelijke rechten. Gelijke rechten op bescherming door politie, justitie en defensieve macht.
Gelijke rechten op inspraak tot de representatie in volksbestuur en vertegenwoordiging.
Gelijke rechten om met opleiding en studie dezelfde mogelijkheden en kansen te hebben op arbeid met acht op de kunde en motivatie van arbeidsproductiviteit.

Volksfeesten zoals kerstmis, pasen hebben een symbolieke functie, immers zij zijn gebaseerd op belangrijke momenten uit het verleden, maar ook feesten niet bij de autochtone bevolking bekend hebben plaats in ons land ten einde de verbroedering tussen bevolkingsgroepen te bevorderen.

De waarde van financiele middelen, en vergoeding van arbeid draagt onze voorkeur dat beloning eerlijk is en mogelijkheid biedt voor iedere burger om zijn middelen te besteden aan de produkten en diensten die zij van waarde acht of wenst te verkrijgen.

Het verleden leert ons dat oorlog en geweld gebeurtenissen zijn die voor geen enkele inwoner een aangename tijd is.
Door oorlog valt een land tot armoede, door geweld leven burgers in angst. Moge de landen de les om oorlog te vermijden en geweld tegen te gaan van waarde vinden opdat burgers in vrede kunnen leven en welvaart onderdeel is van het leven van de burgers.

Gezondheid, fysiek en geestelijk hebben de aandacht van hen die het voor ieder lid van de samenleving beschikbaar kunnen maken. Toegang tot ziekenzorg en gasthuizen ten einde ook de zieken en beperkte mensen een gerespecteerde plaats te geven in onze samenleving.

De weg naar vrede gaat door goede daden en compassie.
De weg naar vrede gaat door wederzijds respect en hoogachting van wet en deugd.

De weg naar oorlog begint met ruzie.
De weg naar oorlog begint met eenzijdig eigenbelang.


 

De zonnekoning

De zonnekoning heeft zijn macht verworven door zich aan de zon te schenken,
Als een offer, een gift, een instrument.
Moge de zonnekoning het wijze beginsel van het algevende licht aannemen.
Moge de zonnekoning het goede beginsel van het meedelende aan ieder aannemen.
Het algevende van voedsel, beschutting en veiligheid voor ieder wezen zonder kenmerk tot aanneming of weigering.
Het algevende van kennis, kunde en beroep dat ieder wezen een leven gunt die betekenis geeft.
Het meedelende van de sociale regels die ieder wezen een vrede biedt die niet afhankelijk is van kostprijs of rijkdom.
Het meedelende van de communicatieve vaardigheid, waarmee ieder wezen zijn boodschap kan brengen zonder voorwaarde van roem of faam.

De zonnekoning, die door tijden heen wordt verworven, zonder plicht, dwang of aandrang.
Moge de zonnekoning zijn leven ten dienste van de wereld geven. Door wijsheid in bestuur en regering.
Moge de zonnekoning zijn leven inzetten door bestuur, regering.

Al het bestaande komt tot licht, door wijsheid en kunde.
Al het bestaande komt tot leven, door gunst en genade.
Moge genade de voetstappen volgen van ieder wezen.
Moge gunst tot ieder wezen zijn.


 

Dienaren van de kroon 2

Diegenen die door eerbied en rechtvaardigheid tot dienaar zijn geworven,
Zijn in hun intentie tot alle wezens rechtvaardig, met kalmte, rust, eerlijkheid, goedheid en wijsheid begiftigd.
Mogen zij die dienen, het goede dienen,
Moge zij die dienen, het wijze dienen,
Moge zij die dienen, vrede scheppen, voorspoed creeren, en al het bestaande erin mee delen.

Dienaren van de kroon,
Door onderwerping aan het allerhoogste tot taak en doel gekomen.
Door overgave aan het allerhoogste tot wijsheid gekomen.

Mogen hen die het goede dienen, tot goedheid zijn in de wereld.
Moge hen die het goede dienen, goedheid als kenmerk dragen.
Moge hen die het goede dienen, de intentie tot goedheid voelen.

De daden van de dienaren zijn als kalme regen op hitte van de zon.
De daden van de dienaren zijn als water bij een droge tijd.

Mogen zij die willen dienen, geen nadelige invloed veroorzaken.
Mogen zij die willen dienen, geen schade of geweld veroorzaken.

Moge de voorbeelden van deugd, Zich op eerlijke manier voordoen.
Moge de voorbeelden van deugd, de deugd dragen als origineel kenmerk.
Moge de voorbeelden van deugd, de deugd bij eerbied tonen.

De daden van de dienaren zijn als brood na een hongersnood.
De daden van de dienaren zijn als groente voor hen die lange tijd geen leven hebben gezien.
De daden van de dienaren zijn als fruit voor hen die lange tijd in verbanning zonder voeding hebben gelegen.
De daden van de dienaren zijn als een boek vol wijsheden die tot in lengte van tijden de vrede dienen.
De daden van de dienaren zijn als een rol met symbolen die tot in lengte van tijden een welvarend land voorzeggen.


 

Dienaren van de kroon

Dienaren van de kroon,
Zij die eerbied tonen voor de kroon,
Zij die eerbied tonen voor diegene die rechtmatig heerst,
Zij die achting hebben voor de wet en wat zij doet,
Zij die achting hebben voor de regels en haar behartigen,
Mogen zijn leven in eerbied zijn voor de hoogste,
Mogen haar leven in eerbied zijn voor het hoogste,
De werelden die voldoen aan de wet van de hoogste, moge die gegund worden dat voorspoed en welvaart bereikbaar is.
De werelden die aan de wet voldoen, mogen zij de belangen van het volk behartigen.
De werelden die aan de wet voldoen, mogen zij de voorspoed volgen die voor ieder beschikbaar mag en kan zijn.
Dienaren van de kroon, dien het volk door het hoogste te dienen.
dienaren van de kroon, dien het volk door de belangen ervan te behartigen.
Mogen zij die dienen, vrede en welvaart beschikbaar maken voor ieder wezen dat zonder in ongeluk en lijden zou zijn.
Mogen zij die dienen, voorspoed en geluk beschikbaar maken voor ieder wezen dat erkent dat zonder die kwaliteiten geen vrede mogelijk is.
Mogen de wezens die bij het hoogste willen horen, er bij mogen horen.
Mogen de wezens die bij het hoogste willen horen, de kans krijgen zich waardig te maken die positie te verkrijgen.
Mogen de wezens die bij het hoogste willen horen, eerbied en achting hebben voor die hoge macht.


 

Orde der religieuzen

Orde der Religieuzen,
De hoogachtende mensen die de religies kunde en wijsheid brengen, Hulp brengen aan de structuur en orde in de verzameling van religies.
Moge hun heil onze religies eerbied gunnen,
Moge hun hulp onze religies aanvaardbaar maken voor hen die ernaar zoeken,
Moge hun licht de orde schijnen en vorm geven aan de stelregels,
Moge hun wijsheid symbool zijn voor de voorbeelden der religies.

Als orde der religieuzen is de basisregel de geweldloosheid richting gelovigen, navolgers en leden,
Als orde der religieuzen is de basisregel de geweldloosheid richting ongelovigen, vrije mensen en heidenen.

Moge de religies vorm bieden voor hen die naar betekenis zoeken in hun leven,
Moge de religies vorm bieden aan hen die uit nood of noodzaak zoeken naar een invulling die hun leven ten goede verandert of redding biedt.
Moge de religies vorm bieden aan hen die door zinloosheid zoeken naar betekenis.
De religies hebben de vorm die door de boodschappers zijn vast gesteld.
De religies hebben de vorm die door begrip en door vertaling een boodschap biedt die aansluit bij de levenssfeer van hen die ernaar zoeken.
Religieus is een vorm van leven die volgens bepaalde regels vastheid en vertrouwen biedt.
Religieus is een vorm van leven die door regels de mensen de mogelijkheid biedt om een gelukkig of voorspoedig leven op te bouwen.
Religieus is een vorm van leven die voor al hen eromheen geen schande, schade of zonde veroorzaakt.
Religieus is een vorm van leven die tot in verre tijden een unieke en eenvormige stijl en inhoud heeft.

Moge de orde der religieuzen door de voorbeelden, voorbodes, boodschappers het heil gunnen zoals beschreven in hun berichten en leringen.


 

De Lichtwerelden

De lichtwerelden

Moge de heerser der Lichtunie’s heersen door licht en warmte.
Moge het licht van bewustzijn, het licht van kennis, het licht van wijsheid gelden tot een unie die al het leven een goede inbreng en betekenis gunt.
Moge het licht van bewustzijn het oordeel brengen over goed en kwaad.
Moge het licht van kennis de gewetensonderdelen geven die het mogelijk maken te onderscheiden wat goed en slecht is.

Moge het licht der wijsheid het oordeel de vorm geven die bijdraagt aan het gunstige in de samenleving.
De unie van de lichtwerelden, heersen door wijsheid, kunde en bewustzijn. Waarbij geen slechte of kwade daad zonder onbekendheid blijft.
De goede daden als voorbeeld dienen voor hen die zoeken naar het invullen van hun leven.
De slechte daden besproken en bekend worden als daden die niet nastrevenswaardig zijn.
De unie geeft al haar leden, samenleving, wereld, planeet of groep de gunst te kunnen leven en heersen zonder geweld, zonder criminaliteit zonder ongerechte bevoordeling.
De unie brengt wijsheid als een gunst aan hen die erom vragen.
De unie brengt kunde als een bezigheid die inspanning vraagt en een goede betekenis mag dragen.
De unie brengt bewustzijn als een genade die door goden wordt bevolen.

De lichtwerelden schenken hun genade. Als Licht van een ster die een planeet zijn licht en warmte geeft ten einde de levende reeks wezens mogelijk te maken.
De lichtwerelden schenken hun licht en warmte waardoor een hierarchie en systeem van leven ontstaat die een functie heeft in het algeheel van het bestaande.
Moge leven tot leven voortbrengen.
Moge leven tot leven een betekenis dragen.
Moge leven tot leven er zijn als voorbeeld en voordeel.
Moge het leven zich bekendmaken met de genade en gunst die het draagt.
Moge leven zin geven en een doel in zich dragen.
Moge het leven zichzelf leren kennen.


 

Soevereiniteit der staten

Soevereiniteit der Staten
Hoogbewust, Hoogintelligent, Hoogkundig,

Wensen wij de leiders toe van de staten die zich soeverein achten,
Moge de soevereine staten zich heugen in de voorspoed van een sociale kundige wijze van leven. Een samenleving die wordt gekenmerkt door sociale omgangsnormen die geweld terugdringen, zwakkeren reden geeft tot leven, en zieken begeleidt tot een pijnloze vorm van hulp intreedt.

Moge de soevereine staten zich heugen in de welvaart van een beroepsbevolking die het juiste op de juiste tijd toevoegt aan het totaal van nuttig arbeidsbesteding.
Moge de soevereine staten zich heugen dat iedere samenleving hun erkent als hulp en machthebber. Waarbij hulp kan betekenen zowel financiele, commerciele of kapitalistische betekenis of goederen.
Als soevereine staat is het een vereiste om in het binnenlands gebied door middel van instrumenten de vrede en effectiviteit te bevorderen. Instrumenten zoals de wetgeving op straf voor criminaliteit en onrecht. Instrumenten zoals onderwijs bevordering onder jeugdigen en volwassenen door tijdelijke bijdrage in kosten of voorzieningen. Instrumenten zoals ziektekostenvergoeding voor hen die geen financiele middelen hebben om ziektes te laten genezen of behandelen.

De soevereiniteit bestaat uit de bescherming van burgers ten einde hun goedkeuring voor het gezag te verkrijgen.
De soevereiniteit bestaat uit de bijdrage aan de grotere samenleving om zwakkeren en zieken een leven te gunnen met een minimale levensmogelijkheid.
De soevereine staten, hebben als overeenkomstig kenmerk de vlag die als symbool een driehoek in een cirkel heeft. met de driehoek die de kleur draagt van de sociale norm, en de cirkel die de kleur draagt van de steun die aan de grotere samenleving wordt gegund.

Soeverein door instemming van inwoners,
Soeverein door bevestiging in macht en heerschappij door burgers.
Soeverein door technologie en wetenschap die leven verlengt en verbetert.


 

Doder der leeuwen

Doder der Leeuwen

Moge de leider die de leeuwen verslaat, Opstaan van de zetel der bescheiden vechters.
Moge de leider die de leeuwen verslaat, komen uit de gangen der akkerbouwers.
Moge de leider der mensen, zich heugen dat de leeuwen die hij versloeg niet vergeten zal worden.
De leeuwen die hij versloeg, brachten hem faam en roem. En de zetel om het volk te leiden.
Tot de overwinning der volkeren. Tot de overwinning van de vijanden.
Zo de leeuwen verslagen werden, zo verslaat hij de vijanden.
Zo de leeuwen verslagen werden, zo bracht hij voorspoed.
Zo de leeuwen verslagen werden, zo bewaakt hij de vrouwen en kinderen.

Moge de leider der volkeren met de gunst der ouderen en zwakkeren regeren.
Moge de leider der volkeren met de gunst der goden, ons leiden tot welvaart.
Moge de leider der volkeren, gekozen en benoemd, zich bezighouden met wet en regel.
Opdat wij allen voordeel en goedheid ervaren als een dagelijks licht vanuit de zon, en voedsel uit de regen.
De leider der volkeren, Als een leeuwendoder was hij moedig en sloeg zijn vijanden.
De leider der volkeren, Als een leeuwendoder vestigde hij de wet die door wijsheid gegrond werd.
De leider der volkeren, Als een leeuwendoder, bracht hij kennis en kunde zonder prijs of uitverkiezing.

Moge de leeuwendoder uit de zetels der bescheidenen komen, en de stoel der bestuur opeisen.
De leeuwendoder die de wereld zijn goedheid en welvaart bracht. Die onderscheid tussen goed, slecht en juist en verkeerd bracht. En het licht schonk aan de wet die ieder het beste en zijne gunde.


 

Farao

Farao

Farao, Leider der Piramide landen,
Moge de Farao, de leider zijn die tot in lengte van tijden doorleeft,
Met ziel, zaligheid en lichaam.
Met geest, kunde en wijsheid.
Met geloof, religie en devotie.
Farao, boodschapper der goden,
Farao, vertegenwoordiger der krachten,
Farao, De snelheid en kracht die de hoogste over allen is.
De Farao, gebiedt, en de winden liggen.
De Farao gebiedt, de wateren treden buiten de oever,
De Farao gebiedt, en alle zielen werken.
Moge de gebieden die worden beheerst door de piramide,
groeien, voorspoed en welvaart verkrijgen.
Moge de gebieden die worden beheerst door de piramide,
De gunst der goden verkrijgen.
Met welvaart en kunde,
Met kennis en wijsheid.
De goden, Isis, Horus en Toth. Zij heersen en gunnen hun licht aan hen die ze aanbidden.
De goden Osiris, Hoogegypte en Ankh mogen zij ons goedgunstig delen uit hun overvloed.
De Farao, door de goden toegewezen, boodschapper der lotsgodinnen,
Mogen zij ons leiden en een toekomst bieden waarin onze voortbrengselen tot het einde toe bekend en bestaan blijft.

De Farao, gunstig biedt de leiding om het gebied te bewaken en vorm te geven.
De Farao, gunstig biedt de arbeiders werk, en de boeren hun vruchtbare grond.
De Farao, Moge hij heersen. en zijn lichaam bewaard blijven tot zijn erfenis wor


 

Nexus in control

De hoogtechnische basis van geallieerde belangen.

Als planeten de zijde van onze normen en waarden kiezen, zullen ze in voordracht door ons worden bevestigd als lid ten einde de bescherming en voordelen van de hogew technologien benutten.

Nexus is een eenheid die als doel heeft, door techniek en wetenschap de zorgen van haar burgers weg te nemen en te beschermen tegen rampspoed en destructie.

Nexus heeft al haar leden in voordracht gekenmerkt als capabel om als deel mee te werken aan het volledige goed en vrede van alle leden gezamelijk.

Nexus geldt als kenmerk voor alle samenlevingen en beschavingen die kiezen voor het tegengaan van verderf en geweld door technologie en wetenschap.

Nexus kiest voor de technologie die is gebaseerd op verscheidene basisregels. Basisregels gebaseerd op water, vuur, aarde en lucht. Uitgelegd als elektriciteit door vuur, ozonfusie als lucht, fossiele brandstoffen als aarde en waterstoffusie als water. Door de overeenkomende technologien kiest de nexus voor een veilige uitvoering en benutting van de energievormen die bijdragen aan de welvaart en voorspoed van haar leden.

Nexus heeft als reglementen dat de middelen en kennisvormen niet worden gebruikt om wezens waaronder mensen in oorlog of geweld te betrekken. Ook aanvalsvormen van gedrag door burgers, groepen of belangen worden geweerd uit de invloedsfeer van de leden.

Nexus kiest voor een samenleving die de inwoners, zowel burger als mensen een voorspoedig leven toewenst door het gebruik van wetenschap die leven verlengt, levenskwaliteit verbetert en communicatie afdoende beheert.

Nexus is een vorm van beschaving die voor deze tijden geldt als de basis voor een hoogtechnologsich gebied.

Nexus, zowel samenleving op planeet als in ruimte wordt behartigd ten einde een vredelievende tijd te gunnen aan ieder die zich lid wil voelen.