Shortlines


De integriteit van het rechtssysteem vraagt onze aandacht om eerlijk en rechtvaardig te blijven. De maatschappelijke onlusten veroorzaakt door vluchtelingen vraagt onze verdraagzaamheid en inzet om hen een plaats te bieden in onze buurt.

De weg die in de samenleving beschikbaar is voor mensen die gemotiveerd zijn om arbeid te verrichten tot een opleiding en studie om nuttig te zijn en een maatschappelijke functie te voeren behoeft de aandacht van hen die sociale regelgeving inbrengen.

De internationale rechtsorde om oorlogsmisdadigers en terroristen een plaats te geven waarin zij geen schade meer kunnen berokkenen en ze straf krijgen voor hun daden heeft de internationale aandacht van de democratisch bestuurde landen. Religie is tegenwoordig geen onderwerp meer die aan enkelen wordt voorbehouden. Door kennis van taal en symboliek is de mate van zelfontplooijng en zingeving die religie biedt een thema dat iedereen raakt. De keuze om een religie te beoefenen of om zonder geloofssysteem te leven is in deze democratische orde een vrijwillig en regelgebonden thema. De hergebruik van allerlei fossiele brandstoffen en grondstoffen vraagt de inzet van de hoogtechnologische ontwikkelingen ten einde de samenleving zonder milieuschadende processen vorm te geven.

De leiding en het bestuur van ons land is een aandachtspunt voor hen die deze functie door erving hebben gekregen en de keuze uit de bevolking die de representatie vorm geeft. Zowel de regering inhoudend de koning en de volksvertegenwoordiging hebben de verantwoordelijkheid om met de belangen van ons land en van alle inwoners op zulke wijze om te gaan dat ieder inwoner recht heeft op een gelijkwaardige en gelijkmogelijke behandeling.

De wetgeving die is gebaseerd op rechtvaardigheid, eerlijkheid en schade beperkende maatregels verdient de voorkeur boven wetgeving die enkelen of een minderheidsgroepering in de samenleving dienen.

Verdraagzaamheid en justitie staan soms tegenover elkaar. Volgens berechting dient schade en kwalijke gebeurtenissen beperkt en bestraft te worden, maar verdraagzaamheid maakt een einde aan oorzaken van haat en wrok. Alleen het rechtssyteem kent de middelen om naast het verdragen van geweld ook het geweld in te perken. De tijden die aan de mens zijn toegemeten, worden kleiner door misbruik van voeding, verslaving en ongezond leefpatroon.

De tijden worden groter als mensen letten op gezondheid, en acht geven op redenen en mogelijkheden tot vergroting van heilzaam leven.

Ieder inwoner in een land, heeft gelijke rechten. Gelijke rechten op bescherming door politie, justitie en defensieve macht. Gelijke rechten op inspraak tot de representatie in volksbestuur en vertegenwoordiging.

Gelijke rechten om met opleiding en studie dezelfde mogelijkheden en kansen te hebben op arbeid met acht op de kunde en motivatie van arbeidsproductiviteit. Volksfeesten zoals kerstmis, pasen hebben een symbolieke functie, immers zij zijn gebaseerd op belangrijke momenten uit het verleden, maar ook feesten niet bij de autochtone bevolking bekend hebben plaats in ons land ten einde de verbroedering tussen bevolkingsgroepen te bevorderen.

De waarde van financiele middelen, en vergoeding van arbeid draagt onze voorkeur dat beloning eerlijk is en mogelijkheid biedt voor iedere burger om zijn middelen te besteden aan de produkten en diensten die zij van waarde acht of wenst te verkrijgen.

Het verleden leert ons dat oorlog en geweld gebeurtenissen zijn die voor geen enkele inwoner een aangename tijd is. Door oorlog valt een land tot armoede, door geweld leven burgers in angst. Moge de landen de les om oorlog te vermijden en geweld tegen te gaan van waarde vinden opdat burgers in vrede kunnen leven en welvaart onderdeel is van het leven van de burgers.

Gezondheid, fysiek en geestelijk hebben de aandacht van hen die het voor ieder lid van de samenleving beschikbaar kunnen maken. Toegang tot ziekenzorg en gasthuizen ten einde ook de zieken en beperkte mensen een gerespecteerde plaats te geven in onze samenleving.

De weg naar vrede gaat door goede daden en compassie. De weg naar vrede gaat door wederzijds respect en hoogachting van wet en deugd.

De weg naar oorlog begint met ruzie. De weg naar oorlog begint met eenzijdig eigenbelang.