Priesterkoning


In de wereld van oudsher zijn drie vormen van gezag.
De eerste is die van de religie. Waarbij mensen als lid een gebod krijgen opgelegd.
Een gebod die voor iedere volgeling geldt.
Waarbij geboden door hogere machten worden bepaald.
en van mensen afhangt om ze op te leggen.

Een religie; Heeft naast leefregels ook een verklaring ervoor.
Die soms meer en soms minder beschreven wordt.
Soms wordt het nut ook gevraagd aan te nemen zonder bewijs.

De tweede is die van aangewezen vertegenwoordiger. Voor een bepaalde tijdsduur en met een bepaalde
vrijheid van bestuur. Een president.
Een president; Bij in gebreke blijven wordt vervangen door een nieuwe gekozen bestuurder.

De derde is die van koning en koninkrijk.
De koning heeft op grond van zijn verleden de functie als erfenis van zijn familie en
voorzaten gekregen.

Een koninkrijk is vaak gebaseerd op een geld uit de vroegere tijd.
Een held die opstond in tijden van nood of rampspoed.

Een koninkrijk, regeert bij genade van het volk, of door
het opleggen van een straf-regime.
Het laatste door politiemacht tot rechter te benoemen.

Als we de eerste en laatste combineren heb je de priesterkoning die regeert.
Die een dubbele verantwoording draagt.
De eerste door als priester; in het land religie's te binden in een hogere gekozen religie.
Een priester die mensen hoop biedt, en in tijden van nood, alles doet om het af te wenden of te verzachten.
En als tweede door als koning, als koninkrijk het bestuur op een eerlijke manier te vormen.

Een priesterkoning. Men zegt dat ze door hogere machten worden aangewezen.
Ze zeggen dat ze heilig zijn en geen tegenspraak dulden.
Ze zeggen dat door uitverkiezing het recht verworven wordt,
om zonder instemming van het volk te heersen.

Een priesterkoning is geen vrijbrief voor tirannie of dictatorschap.
Een preisterkoning heeft een zware functie. een dubbele taak in het bestuur van een land.